بیهوشی مخبران اطلاعاتی باند رجوی

وقتی که ماجرای بازداشت سربازان متجاور انگلیسی اتفاق افتاد، بقایای رجوی که جیب گشادی برای بهره‎برداری از آن دوخته بودند، خود را به زیر نور پروژکتورهایی که بر روی این موضوع روشن شده بود انداختند تا توجه افکار عمومی را به خود جلب نمایند.

یکی از اقدامات بلاهت‎باری که بقایای عقبماندهی رجوی انجام دادند، افشای بهاصطلاح اطلاعاتی بود که مدعی بودند آن را از درون سپاه پاسداران کسب کردهاند!

ادعای وجود اطلاعاتی که حاکی از بازداشت برنامه‎ریزی شده و از پیش طراحی شدهی سربازان انگلیسی آن هم با نظارت رهبر ایران بود!

مجاهدین پروژه‎ای را با عنوان "بحران گروگانگیری" آغاز کردند که هدف اصلی آن تحریک دولت بریتانیا علیه ایران بود، با القای این نظریه که ایران در واکنش به قطعنامهی شورای امنیت دست به بازداشت سربازان انگلیسی زده است.

براساس تحلیل باند رجوی، این بحران لااقل چندین ماه به طول می‎انجامید و میبایست آنها حداکثر کوشش خود را بهکار میبستند تا دولتهای غربی را به یک بحران نزدیک ساخته و نگذارند که مسأله از طرق دیپلماتیک حل و فصل گردد و یا ایران در این میان امتیازی دریافت دارد.

اما بقایای ناشی و عقب‎ماندهی رجوی از همان ابتدا به کاهدان زدند:

1- اول این‎که دولت انگلستان از همان ابتدا از کم و کیف مأموریت جاسوسی سربازانش در آبهای ایران اطلاع داشت و لذا به افسانهپردازیهای باند رجوی وقعی ننهاد.

2- دار و دسته‎ی رجوی طبق معمول، هیچ مستندی برای ادعاهای خود ارائه نکرده و قصد قدرتنمایی در عرصهی جاسوسی را داشتند که آن نیز از همان ابتدا با تشکیک و تردید خبرنگاران مواجه شد، بهنحوی که کلیهی رسانههایی که اخبار مربوط به دعاوی مجاهدین را منعکس میکردند بر این جمله تأکید داشتند که مجاهدین هیچ مدرکی در رابطه با ادعاهای خود ارائه نکردهاند.

3- مصاحبه‎ی شبکهی اسکاینیوز که پیش از دستگیری سربازان انگلیسی انجام شده است و در آن فرماندهی تیم انگلیسی بر مأموریت جاسوسی خود در آبهای ایران اشاره دارد نیز مزید بر علت رسوایی سناریوی مجاهدین در پروژهی "بحران گروگانگیری" شد.

اما سؤال این است که منابع اطلاعاتی مجاهدین که از سری‎ترین جلسات سران حکومت ایران و سپاه پاسداران مطلع هستند، چرا از همان ابتدا هیچ اشارهای به طرح ایران برای آزاد سازی آنها نکردند و اکنون نیز "اطلاعات فوق سری" از علل و چرایی این آزادسازی بیرون نمیدهند!

گویی مخبران اطلاعاتی باند رجوی، آنجا که پای بحرانی در میان نیست، بیهوش می‎شوند و هنگامی که بوی بحران به مشامشان میخورد به کار افتاده و به افسانهسرایی میپردازند.

به این می‎گویند بیهوشی اطلاعاتی به هنگام افتضاح تبلیغاتی!

 ایران‎دیدبان

خروج از نسخه موبایل