مغزشویی اشرف

شستشوی مغزی روشی است که در آن شخص تحت شرایط بسیار سخت جسمی و روانی قرار داده می شود، مانند ایزوله کردن فرد در محیط بسته ، محرومیت از خواب و خوراک، فشارهای بدنی یا دور نگاه داشتن او از محیط زندگی، در نتیجه ساختار فکری و احساسی و عقلی شخص بهم می ریزد.

فرقه رجوی به رهبری مسعود رجوی از روش شناخته شده شستشوی مغزی بهره برده است تا هویت تشکیلاتی را جایگزین هویت فردی نماید و سپس فرد را گنهکار و مدیون فرقه قرار دهد و راه را برای تمکین هرچه بیشتر باز نماید ، این روش تا بدآنجائی پیش می رود که فرد به عنصر سازمانی تبدیل میشود.

خروج از نسخه موبایل