یأس و ناامیدی سراپای فرقهی رجوی را در بر گرفته

یأس و ناامیدی سراپای فرقهی رجوی را در بر گرفته
ایراندیدبان
بنا بر گزارشهای دریافتی، باند رجوی و گردانندگان مجاهدین بهخصوص در پاریس، با بحران جدیدی مواجه شدهاند كه به سختی در پی مهار آن میباشند.
ماجرا از این قرار است كه بقایای ابله رجوی به نیروهای سرخوردهای كه دیگر رمق كار كردن و دخیل بستن به پای این و آن خارجی را نداشتند، بیش از یك سال است كه قول دادهاند در عراق امریكا را با رژیم درگیر خواهند كرد و در صحنهی بینالمللی قطعنامهای علیه ایران صادر خواهد شد كه بهشدت ایران را منزوی خواهد كرد!
اما از زمانی كه دو قطعنامهی بیخاصیت علیه ایران تصویب شده و مذاكرهی امریكا با ایران قطعی شده است، نیروهای سرخورده و بیروحیهی بخش سیاسی بهطور كامل فشل شده و بیفایده بودن اقدامات باند رجوی را گوشزد كردهاند. آنها روحیهی فرمانبرداری كه اصلیترین عامل برای كنترل نیرو در فرقهی رجوی میباشد را از دست دادهاند.
این جریان كه ابتدا از میان سمپاتها و هواداران مجاهدین در فرانسه و انگلستان آغاز گردید، پس از آن بهوجود آمد كه علیرغم تمامی فضاسازیهای باند رجوی، دولت مالكی توسط پارلمان عراق انتخاب شد.
در آن زمان بقایای رجوی برای نیروهایشان سوگندهای شداد و غلاظ میخوردند كه امریكا نخواهد گذاشت دولت شیعه بر سر كار بیاید، اما نه تنها این مورد بلكه كلیهی پیشبینیها و وعدههای رجوی و اذنابش دربارهی عراق و روند تحولات این كشور وارونه از كار درآمد و باعث مضحكه در بیرون و سرخوردگی در درون روابط آنها شد.
متعاقب برقراری این فضا، مهدی ابریشمچی مأمور مهار و كنترل نیروهای بخش سیاسی شده است، اما برخوردهای عصبی و خشن وی و توپ و تشرهایش علیه نیروها، اوضاع را وخیمتر كرده است.
اما در سطح پایینتر و بین سایر نیروها بقایای رجوی با ادامهی سیاستهای فرمالیستی و كلاه گذاشتن بر سر آنان، اعضاء را به قطعنامهای كه قرار است روز پنجشنبه علیه ایران صادر شود! حواله میدهند و با این كار، نفرت نیروهای سرخورده را شدت بخشیدهاند.
فضای ناامیدی و یأس علیرغم شعارهای پرطمطراق گشاپوی اشرف در مقالات كلیشهای اینترنتی، مبنی بر انگیزهدار بودن نیروها، به اردوگاه اشرف و بهخصوص در سطح فرماندهان نیز تسری پیدا كرده است و بحران را برای دار و دستهی رجوی مضاعف كرده است.
در این شرایط بهموازات تلاشی كه باند رجوی برای فراهم آوردن امكان ادامهی حیات انجام میدهند، ‌تمام انرژیهای تشكیلاتی گروه تروریستی مجاهدین معطوف به مهار این بحران شده است و دستور اكید رجوی این است كه این بحران نمود بیرونی نداشته باشد و گردانندگان اشرف موظف شدهاند تا به هر شكل ممكن فقط از ریزش نیروها جلوگیری بهعمل آورند.

خروج از نسخه موبایل