گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال2007 – قسمت 6

ایدئولوژی مجاهدین چندین بار بازنگری شده است و عناصری از مارکسیسم، اسلام و فمینیسم را به هم می آمیزد.

 

خروج از نسخه موبایل