مذاکرات ایران و امریکا

مذاکرات طرفهای زیادی در رسانهبیهای الحیات و الشرقی مهم بینشوند بیش از روزنامهی نخست خود را به خبر این مذاکره اختصاص دادههای عراقی هم، الصباح که روزنامهترین روزنامهشمار میی نخست خود را به این موضوع اختصاص داده است، با این عبارت: "سه طرف، یک پرونده و گفتی الصباح آمده که مذاکرات ایران و امریکا بر سر عراق، از دید ناظران، در صورتی میهایی که به نیروهای امریکایی در عراق حمله میی آنها، حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق است.

خروج از نسخه موبایل