مجاهدین در میان تروییکا

مجاهدین در میان تروییکا

بنا به گزارش خبرگزاری عراقی براثا، حسن كاظمی قمی سفیر ایران در عراق و طرف مذاکره کننده با سفیر امریکا، در یک كنفرانس مطبوعاتی در بغداد که پس از ملاقات دو هیأت ایران و امریکا صورت گرفت، در پاسخ به سؤالی راجع به موضوع مجاهدین خلق گفت: ما در گفتوگوها به این موضوع نپرداختیم ولی این موضوع در دستور كار مذاكرات آینده قرار دارد.
در این گزارش اشاره شده كه مالكی از دو طرف مذاكره خواسته است تا مذاكرات را ادامه دهند.
از سوی دیگر سایت صوت العراق بهنقل از السنید نمایندهی پارلمان و از نزدیكان نخستوزیر عراق نوشت: نوری المالکی موضوع مجاهدین خلق و نحوهی جلوگیری از فعالیتهای این گروه در عراق را مطرح خواهد كرد و این مسأله توسط تروییكای امریكا، ایران و عراق مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

خروج از نسخه موبایل