آموزش از طرف رهبری که 20 سال مخفی است

اخیرا دستگاه تبلیغاتی فرقه مجاهدین خلق سلسله برنامه هایی تحت عنوان آموزش رهبر فرقه برای نسل جوان از تلویزیون تحت امر سعودی و اسرائیلی خود پخش می کند که واقعا در نوع خودش از نظر دجالیت رو دست ندارد. پخش اینگونه برنامه ها در این مقطع آنهم منتسب به مسعود رجوی که بیش از 20 سال است مخفی و چهره خودش را حتی به اعضای فرقه نشان نداده و آنها حق سوال در این خصوص را ندارند، بسیار مضحک و خنده دار است .

مریم و مسعود رجوی

آموزش تبیین جهان رجوی پس از 40 سال علیرغم همه مباحث دیالکتیکی و تکاملی نهایتا از جانب سرکرده فرقه نفی و منجر به میل و گرایش رهبران مجاهدین به دنیای غرب و آمریکا شد .حال فیل رجوی یاد هندوستان کرده و از دنیای مردگان برای نسل جوان ایرانی که به غیر از انزجار و تنفر هیچگونه شناختی نسبت به فرقه مجاهدین ندارند درس اخلاق گذاشته است. یادمان نرفته آموزش ارائه شده رجوی شیاد برای نسل جوان عضو فرقه  که تحت شرایط تلخی در دوران کودکی به دستور وی از والدینشان جدا و به کشورهای خارجی اعزام شدند و در دهه 70 مجددا با اجبار رجوی برای بکارگیری نظامی و کودک سربازی به عراق فرا خوانده شدند، چنین بود که : “چرا شما خون کم دادید و تنها حق شما فقط فدایی مطلق در مسیر رهبری است. ”

آموزشهای رجوی از بدو ظهور این جرثومه فساد فقط یک سمت و سو داشته و لاغیر، همه باید برای رجوی و زنش مریم قجر فدا کاری کنند و هیچگونه حق دیگری ندارند .

صمد اسکندری

خروج از نسخه موبایل