دشمنی باند رجوی با نهضت شیخ محمد خیابانی

این روزها، مصادف با یکی از روزهای سیاه مردم ایران و بخصوص تبریز است و آن چیزی نیست جز به شهادت رسیدن شیخ محمد خیابانی که هم صدر حزب دموکرات ایران بود وهم بهمراه همرزمان تبریزی اش ، یکی از 6 نماینده میهن دوستی بود که باتمام قوا درمجلس شورای ملی حضور داشت و دفاع جانانه ای از مشروطیت میکرد.

بدنبال اقدامات عوامل ارتجاع برای به بند کشیدن انقلاب مشروطه ای که از همان ابتدای کار بدست عوامل دولت فخیمه وتزاریسم روس مثله شده و قهرمانان آزادی و وطن دوست بزرگی مانند ستارخان و باقر خان به طرق مختلف و با توسل به حیله و نیرنگ به شهادت رسیده بودند، خیابانی تهران را ترک کرد و درفروردین ماه 1299 با جلب اعتماد مردم تبریز که هنوز خاطرات درخشان دوران ستارخان ها را در ذهن و گرمی مبارزات این رادمردان را درقلب خود داشتند، موفق شد که درعرض 2 روز آذربایجان را با خود همراه ساخته و پرچم واژگون شده مشروطیت در تهران را به اهتزاز در آورد.

شرایط زمانی طوری بود که ارتجاع موفق شد خوانین قره داغ را به شورش وا داشته و شیخ محمد خیابانی را ناچار سازد که همه قوای موجود خود را به مناطق شورشی اعزام کرده و در شهر یکه و تنها مانده و نیروهای دولتی وابسته به استعمار را قادر سازد که این فرزند ضد استعمار ایران در خانه ای مامن گزیند و قزاقان در خدمت دولت مرکزی وثوق الدوله که قرار داد ننگین 1919 را با انگلستان امضاء کرده و کشور را دو دستی تقدیم این استعمارگر پیر و محیل کند، موفق شدند که مخفیگاه شیخ محمد خیابانی را پیدا کرده و سریعا او را کشته و جنازه به گاری بسته شده اش را در خیابانها بکشانند و ضمن انتقام جویی سبعانه ازاو بعنوان سمبل آزادی و مدافع حقوق ملت، از مردم هم زهر چشمی بگیرند.

بدین ترتیب بود که نهضت این روحانی آزاد اندیش درعرض 5 ماه درهم شکسته شد و زمینه های بقدرت رسیدن رضاخان میر پنج که باهدف قطع آخرین نفس های نهضت مشروطیت برسر کار آورده شده بود ، فراهم گردد.

دراین میان عجیب آنست که سازمان استحاله یافته مجاهدین خلق که از دهه ها پیش پا در جای پای وثوق الدوله ها و خوانین فراماسون فاتح تهران وعاملان خارج شدن مشروطیت از مسیر صحیح و مردمی خود گذاشته ، تلاش دارد با صدور بیانیه ای برای این شیخ آزادیخواه ما اشک تمساح بریزد و درصدد سوء استفاده جنایتکارانه از این قهرمان ملی ایران و آذربایجان برآید.

من بعنوان یک آذربایجانی بنوبه خود وظیفه خود میدانم که این قهرمان ربایی های باند رجوی را بشدت محکوم کنم و خواننده این یادداشت کوتاه خود را به ابراز انزجار ازاین نوع بیانیه صادر کردن های خائنانه فرا خوانده و متذکر شوم که من های نوعی باتمام قوا درمقابل این جعل تاریخ رجوی ها ایستاده واجازه نخواهیم داد که چهره ی درخشان آنها با این اقدامات مزورانه ی مجاهدین خلق ملکوک گردد.

رضا اکبری نسب

خروج از نسخه موبایل