فرقه مجاهدین خلق به 17هزار ترور در ایران اعتراف کرد

سایت رسمی سازمان مجاهدی خلق موسوم به سایت مجاهدین خلق، با انتشار مطلبی به تاریخ 16 مهرماه 1401 برای اولین بار ترور 17 هزار ایرانی توسط عوامل مجاهدین خلق را تأیید کرد.

این مطلب که ظاهرا در نقد سخنان سردار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه جمهوری اسلامی درج شده بود، با اذعان به ترور 17 هزار نفر توسط مجاهدین خلق به ترور نخست وزیر ،رئیس جمهور و تنی چند از مسئولین جمهوری اسلامی مهر تأیید می زند.
ظاهرأ فرمانده مربوطه سپاه دریک سخنرانی با توصیف وضعیت ترورها وناامنی داعش وار مجاهدین خلق در دهه شصت، آنرا با وضعیت فعلی مقایسه کرده ودرکلام از 170 هزار ترورحرف زده بود که فرقه مجاهدین اشتباه آنرا اصلاح کرده وگفته اند 170 هزار غلط است. تنگسیری به جای 17 هزار ترورتوسط مجاهدین مبالغه کرده و170 هزار اشتباه است. و به این ترتیب، ناخواسته بعد از سالیان به 17 هزار ترور درکارنامه سیاه خود اذعان کردند.

این اعتراف قابل توجه نخست وزیرمحترم کشور آلبانی است که درجواب خبرنگار درخصوص فلسفه حضور فرقه مجاهدین درکشورش گفته بود از موضع حقوق انسانی وحقوق بشری آنها را پذیرفته اند!

در ضمن جهت اطلاع آقایان طرف معامله امریکایی درمعامله ننگینی که با فرقه تروریستی مجاهدین انجام داده اند این جماعت تروریست بعد از خروج از لیست سیاه علنأ به ترور 17 هزار شهروند ایرانی درطول چند دهه اعتراف رسمی می کنند و خود امریکایی ها بهتر از هرکسی ازترورهای آنها علیه شهروندان ایرانی خبر دارند.

خروج از نسخه موبایل