نام های مستعار سازمان مجاهدین در لیست گروه های ممنوعه خزانه داری آمریکا

نام های مستعار سازمان مجاهدین (فرقه رجوی) در لیست گروه های ممنوعه خزانه داری آمریکا
سایت خزانه داری ایالات متحده امریکا، هشتم ژوئیه 2007

لینک به گزارش بیست و هشتم ژوئن خزانه داری ایالات متحده امریکا:
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf
گزارش جدید خزانه داری ایالات متحده امریکا لیست جدید گروه های ممنوع المعامله، تروریستی را اعلام نموده است. در این لیست نام سازمان مجاهدین خلق و نام های مستعار اصلی آن دیده می شوند. خزانه داری ایالات متحده آمریکا افراد را موظف می سازد تا مشاهده هر گونه داد و ستد تحت این نام ها را جهت پیگیری پلیس بعنوان پشتیبانی مالی از تروریسم به اداره مربوطه اطلاع دهند.
نام های مستعار ذکر شده در گزارش خزانه داری ایالات متحده امریکا بشرح زیر است:

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED PERSONS
June 28, 2007
(…)
MEK (a.k.a. MKO; a.k.a. MUJAHEDIN-E KHALQ; a.k.a. MUJAHEDIN-E KHALQ ORGANIZATION; a.k.a. MUSLIM IRANIAN STUDENT’S SOCIETY; a.k.a. NATIONAL COUNCIL OF RESISTANCE; a.k.a. NATIONAL COUNCIL OF RESISTANCE (NCR); a.k.a. NATIONAL COUNCIL OF RESISTANCE OF IRAN; a.k.a. NCRI; a.k.a. NLA; a.k.a. ORGANIZATION OF THE PEOPLE’S HOLY WARRIORS OF IRAN; a.k.a. PEOPLE’S MUJAHEDIN ORGANIZATION OF IRAN; a.k.a. PMOI; a.k.a. SAZEMAN-E MUJAHEDIN-E KHALQ-E IRAN; a.k.a. THE NATIONAL LIBERATION ARMY OF IRAN) [FTO] [SDGT] MEK (a.k.a. MKO; a.k.a. MUJAHEDIN-E KHALQ; a.k.a. MUJAHEDIN-E KHALQ ORGANIZATION; a.k.a. MUSLIM IRANIAN STUDENT’S SOCIETY; a.k.a. NATIONAL COUNCIL OF RESISTANCE; a.k.a. NATIONAL COUNCIL OF RESISTANCE (NCR); a.k.a. NLA; a.k.a. ORGANIZATION OF THE PEOPLE’S HOLY WARRIORS OF IRAN; a.k.a. PEOPLE’S MUJAHEDIN ORGANIZATION OF IRAN; a.k.a. PMOI; a.k.a. SAZEMAN-E MUJAHEDIN-E KHALQ-E IRAN; a.k.a. THE NATIONAL LIBERATION ARMY OF IRAN); including its U.S. representative offices and all other offices worldwide [FTO] [SDGT] MEK (a.k.a. MKO; a.k.a. MUJAHEDIN-E KHALQ; a.k.a. MUJAHEDIN-E KHALQ ORGANIZATION; a.k.a. MUSLIM IRANIAN STUDENT’S SOCIETY; a.k.a. NATIONAL COUNCIL OF RESISTANCE; a.k.a. NATIONAL COUNCIL OF RESISTANCE (NCR); a.k.a. NLA; a.k.a. ORGANIZATION OF THE PEOPLE’S HOLY WARRIORS OF IRAN; a.k.a. PEOPLE’S MUJAHEDIN ORGANIZATION OF IRAN; a.k.a. PMOI; a.k.a. SAZEMAN-E MUJAHEDIN-E KHALQ-E IRAN; a.k.a. THE NATIONAL LIBERATION ARMY OF IRAN); including its U.S. press office and all other offices worldwide [FTO] [SDGT] MEK (a.k.a. MKO; a.k.a. MUJAHEDIN-E KHALQ; a.k.a. MUJAHEDIN-E KHALQ ORGANIZATION; a.k.a. MUSLIM IRANIAN STUDENT’S SOCIETY; a.k.a. NATIONAL COUNCIL OF RESISTANCE; a.k.a. NATIONAL COUNCIL OF RESISTANCE (NCR); a.k.a. NLA; a.k.a. ORGANIZATION OF THE PEOPLE’S HOLY WARRIORS OF IRAN; a.k.a. PEOPLE’S MUJAHEDIN ORGANIZATION OF IRAN; a.k.a. PMOI; a.k.a. SAZEMAN-E MUJAHEDIN-E KHALQ-E IRAN; a.k.a. THE NATIONAL LIBERATION ARMY OF IRAN); including its U.S. press office and all other offices worldwide [FTO] [SDGT]i
(…)

خروج از نسخه موبایل