نامه پدر و مادری دردمند به پسرشان

آرمان شهری که فرقه رجوی در پی آن است بی نیاز از هر گونه صداقت و رفتار معقول و شفاف تبیین می شود.، فریب و اغواگری شیوه ای متعارف و غالب بشمار می رود زیرا در مناسبات توتالیتاریستی حاکم بر تشکیلات رجوی همه افراد انسانی در راه ارضای امیال رهبرعقیدتی به هیچ گرفته می شوند و در سایه پر رنگ رهبر پشیزی ارزش ندارند. مفهوم حقیقت، واقعیت و نیز اخلاق در آرمانشهر فرقه مجاهدین از هم می پاشد و کمرنگ می گردد تا جائی که در تشکیلات خشونت طلب رجوی حقیقت و اخلاق، ابزاری برای در اختیار گرفتن انسانها و در مسیر ستیزه جویی و تروریسم افسارگسیخته کاربرد نهائی دارد.

در پارادایم فکری فرقه مجاهدین افراد تشکیلاتی و اعضای خانواده هایشان عناصری مکانیکی و بی احساس در نظر گرفته می شوند که جز برای اطاعت کورکورانه ارزشی ندارند و آنها با میزان و کم و کیف سازگاری و همخوانیشان با اهداف و امیال رهبری عقیدتی سنجیده می شوند و ارزشگذاری می گردند و همچون ذاتی مستقل و هویتی دارای شان و کرامت انسانی بشمار نمی آیند.

بازکاوی اندیشه و دیدگاه انسان مدرن و سیر تفکر در دنیای امروز به صراحت بر پرسشی بنیادین استوار است که تروریسم و خشونت در هر شکل آن به چه کار ما می آید؟

همه خانواده هایی که بستگانشان به نوعی تحت سیطره فرقه ستیزه جو و تروریستی مجاهدین قرار دارند با تبعیت از هنجارهای دنیای مدرن و تحت تاثیر تفکر نوین با طرح پرسشی اساسی که دغدغه انسان کنونی ست، ماهیت خشونت طلب و تروریستی مجاهدین را به چالشی فراگیر می کشند و با نفرت از تبهکاری و خط مشی تروریستی مجاهدین یاد می کنند. آنان سعی دارند تا به طریق و شیوه ای معقول و منطقی و با تمسک به نهادهای بین المللی حقوق بشری چون کمیته بین المللی صلیب سرخ عزیزانشان را از جهنم سوزانی که دارودسته رجوی برایشان تدارک دیده اند، رهایی دهند.

این واقعیتی مشهود و انکار ناپذیر است که خانواده های عضو انجمن نجات از فریبکاری و لجن پراکنی فرقه مجاهدین به ستوه آمده اند لذا با طرح سوالات بیشمار و مباحث انتقادی تند و عریان رفتار زشت سردمداران مجاهدین را در وادار کردن عزیزانشان برای دروغپردازی در تلویزیون متعلق به باند تبهکار مجاهدین به سخره می گیرند.

محتوای نامه پدر و مادر چشم انتظار آقای اسماعیل کاووسی که تحت اسارت فرقه مجاهدین در قرارگاه اشرف بسر می برد، بیقراری و بی تابی آنان، برای نجات فرزند دلبندشان از سیطره و سلطه فاشیسم رجوی را به خوبی انعکاس می دهد.

با امید به اینکه همه خانواده های عضو انجمن نجات در روزهای آینده شاهد رهایی عزیزانشان از جهنم سوزان قرارگاه اشرف و بازگشت آنان به کانون گرم خانواده باشند.

آرش رضایی

مسئول انجمن نجات دفتر آذربایجانغربی

متن نامه پدر و مادر آقای اسماعیل کاووسی که تحت اسارت فرقه مجاهدین در قرارگاه اشرف بسر می برد.

 

 

خروج از نسخه موبایل