یادی از فراموش شدگان

ایراندیدبان، سیزدهم ژانویه 2008
پس از تصمیم اخیر نیروهای امریکایی برای جابهجایی كمپ تیف و اقدامات ناشی از این تصمیم كه متأسفانه به رها كردن ساكنین این كمپ در بیابانهای عراق و گرفتاریهای آنان منجر شده است، صداهای متعددی از سوی اشخاص و جریانهای مختلف برای توجه دادن به وضعیت ساكنان رها شدهی این كمپ بلند شده كه امیدواریم نتیجهبخش بوده و به روشن شدن و سامان یافتن وضعیت افرادی كه سالهای متمادی اسیر چنگال فرقهی تروریستی مجاهدین بودهاند بیانجامد و نگرانیها در اینباره زایل شود.
در اینخصوص دو نكتهی بااهمیت شایان یادآوری است:
نخست اینكه قطعاً تحولات اخیر ناشی از اثرگذاریها و اعمال نفوذ گشتاپوی اشرف میباشد كه چهار سال متمادی است در خفا و علن از نظامیان امریکایی خواستهاند تا كمپ تیف را برچینند.
دیگر اینكه مقامات نظامی امریکا با پیدا كردن راه حل مقطعی و گرفتن جواز عبور موقت برای ساكنین تیف، دست به این اقدام زدهاند كه رضایت به این امر البته میتواند مقدمهای برای برچیدن و یا جابهجایی كمپ اشرف نیز باشد.
اما با تمام اتفاقات تأسفآوری كه پیش آمده، این واقعیت دلگرم كننده كه بالاخره آنان از چنگال فرقه رهایی یافته و صدایشان (اگر چه بهصورت غیرمستقیم) به گوش مسؤولین نهادهای بینالمللی رسیده است این امید را پدید میآورد كه تغییر مثبتی در شرایط آنان بهوجود آید، لیكن جا دارد تا همینجا از اسرای در بند فرقهی رجوی كه در خروجی اشرف برخی از آنان بیش از دو سالونیم است بلاتكلیف و اسیر ماندهاند یادی شود و توجه سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر به وضعیت آنها جلب شود.
حدود سه سال پیش، پس از جریان گریز نیروهای خواهان جدایی از اشرف به تیف كه بهصورت انفرادی و یا دو نفره صورت میگرفت و در چندین نوبت به تعقیب و گریز بین اعضا و گشتاپوی اشرف منتهی گردید، رجوی دستور داد تا با حداكثر كنترل و اتمام حجت با نیروها از خروج آنان به سمت تیف جلوگیری كنند و این شد كه خروجی اشرف شكل گرفت و حتی كنترل كنندگان اشرف نیز وعده دادند كه تمامی امكانات را برای كسانی كه میخواهند به تیف بروند فراهم آورند به شرطی كه آنان در این خروجی بمانند.
اخیراً در میان بحثها و نامهنگاریهای مربوط به وضعیت پیش آمده، اشارهای به وجود این اسارتگاه شد:
« البته مجاهدین هم تمایلی به حل و فصل كار این افراد نداشتند،چرا كه اگر اینها به اروپا و امریکا آورده شوند، مشكلاتی در خود اشرف پیش آمده و افرادی خواهان جدایی خواهند شد.چنان كه همین الان هم یك كمپ از كسانی كه نمی خواهند در روابط مجاهدین باشند و نمی خواهند به تیف بروند در همان اشرف تشكیل شده است. » (1)
گرچه آقای مصداقی با تحریف بخشی از این واقعیت مدعی شده است كه آنها خود نمیخواهند به تیف بروند، اما نكتهی مهم و اساسی این است كه به وجود چنین اسارتگاهی اشاره شده است.
ایراندیدبان از حدود دو سال قبل در اینباره اطلاعرسانی كرده و نسبت به وجود این اسارتگاه هشدار داده بود. (2)
جا دارد تا تمامی دلسوزان و فعالان در زمینهی حقوق بشر با توجه به توحش حاكم بر مناسبات فرقهی رجوی كه این روزها نمونهی بارز آن را در جلوگیری از دیدار خانوادهی محمدی با دخترشان شاهد هستیم، اطلاعرسانی بیشتری نموده و یادی از آن فراموش شدگان بنمایند.
_________________________
1- از نامهی آقای ایرج مصداقی به آقای حسیبی.
2- اخبار و مقالات متعددی در اینباره در آرشیو سایت موجود است.

خروج از نسخه موبایل