فرقه رجوی را درعراق به دام قانون بیندازیم

دادگاه های ضدتروریستی عراق مناسب ترین مکان برای رسیدگی به اتهامات فرقه رجوی

دریکی ازپیام های منصوب به رجوی فراری سخن از آمادگی شرکت سرکردگان این فرقه دردادگاه های بین اللملی به میان آورده شده است.

دراین شعارنامه اینگونه ادعا گردیده که مخاطب آن رژیم ایران است و بنابراین سرکردگان این فرقه با دجالیت همیشگی خود می خواهند چنین وانمود نمایند که تنها رژیم ایران است که مدعی وشاکی آنهاست!

نویسندگان این نامه با پیش بینی قریب الوقوع بودن این دادگاه درآینده بسیار علاقمند هستند که چنین دادگاهی درکشورهای غربی شکل بگیرد تا آنها با توجه به هزینه های کلانی که می توانند دراین راه صرف نمایند و همچنین باتوجه به پروسه های طولانی ودرازمدت چنین دادگاه ها قادرباشند تا حدودی از بار آتهامات سنگین خود بکاهند.

ولی با توجه به موارد زیر ایجاد چنین دادگاهی درعراق مناسب و نتایج آن مهم ترخواهد بود.

الف- ا ز آنجائیکه فرماندهی تمامی عملیات تروریستی وخشونت آمیز این فرقه درعراق سازماندهی گردیده بنابراین ضرورت دارد که این دادگاه دراین کشوربرگزارگردد.

ب- ایجاد این دادگاه درعراق می تواند مرجع آسان تری جهت دادخواهی کردها وشیعیان عراق جهت رسیدگی به کشتار وسرکوب این شکیلات به عنوان بخشی از ارتش صدام در سرکوب ها و کشتارهای اوائل دهه نود گردد.

پ- شکل گیری این دادگاه درعراق می تواند به مناسبات پنهان وپیدای این فرقه با صدام وحزب بعث وسازمان استخبارات عراق جهت جاسوسی و فروش اطلاعات ومزد بگیری سرکردگان این فرقه درهنگام جنگ وپیش وبعد از آن گردد.

ت- از آنجائیکه این فرقه تعدادی از مخالفان ومنتقدان و کسانی راکه بهردلیل خواهان جدایی از این فرقه بوده اند تحویل زندانهای عرا ق ازجمله ابوغریب داده است و آنها سالهای زیادی را درسخت ترین شرایط ممکن دراین زندانها گذرانده اند لذا تشکیل این دادگاه در نزدیکی محل انجام این جرائم وشواهد زنده مناسب تر به نظر می رسد.

ج- چون تعداد قابل توجهی ا ز قربانیان فرقه وخانواده آنها درایران زندگی می کنند لذا شرایط سفراین افراد به عراق و شرکت دردادگاه جهت ابرازشهادت آسان به نظر می رسد…

چ- با توجه به وجود تنی چند ازسرکردگان این فرقه درعراق وتحت الحفظ بودن آنها دستگیری این افراد وهم چنین استفاده از به شهادت فراخواندن قربانیان دراشرف جهت پیشبرد جریان وجود چنین دادگاهی درعراق لازم به نظر می رسد…………

ازکجا شروع کنیم؟….. بنیاد خانوادگی سحر و رسالت تاریخی در روند این پروسه….

تشکیل بنیاد خانواده سحر توسط جمعی از اعضای سابق این فرقه اولین گام مهم دراین راستاست ولذا برای پشتیبانی از این انجمن هرکس به هرنوعی که می تواند باید کوشش نماید تلاشهای این انجمن تا کنون نتایج خوبی را درپی داشته ولی برای رسیدن به آن شرایط ایده آ ل بایستی دراین مورد آگاهی رسانی بیشتری صورت بگیرد و لی آنجه به نظر بسیار مهم می آید کوشش برای هرچه سنگین تر نمودن پرونده این تشکیلات می باشد و بنابراین دراین راستا بهتراست تمامی قربانیان وکسانی بهترین سالهای زندگی شان را در مناسبات اهریمنی این فرقه ازدست داده اند همگی ازطریق بنیاد سحر شکایاتی را تنظیم وبه همان داد گاه ضد تروریستی که رسیدگی به پروند شکایت مصطفی محمدی و خانواده ختار و نوروزی ووو.. درجریان است ارائه نمایند… با هرچه سنگین ترشدن این پرونده سرانجام سیستم قضایی عراق مجبور به اقدام خواهد گردید وطبیعی است که با دستگیری افراد تحت پیگردی چون عباس داوری و مژگان پارسایی و صدیقه حسینی شمارش معکوس جهت تلاشی کامل این فرقه تروریستی- مذهبی- فاشیستی وتعین تکلیف نهایی این از خلق بریدگان آغا ز خواهد گردید……

با تشکر ویژه از کسانی که دراین شرایط دشوار دوستان سابق خود را همچنان بیاد دارند

الف مینو سپهر تلاشگرحقوق بشر وزنان

2008-04-14

خروج از نسخه موبایل