گزارش تلویزیون العراقیه از سمپوزیوم بغداد

معاون نخست وزیر بسام الحسینی از سازمان های اجتماعی در عراق و همچنین بقیه سازمان هایی رسمی و غیر رسمی در

جهان برای محو گروه های تروریستی و مسدود کردن منابع مالی این گروه های تروریستی برای شرکت در کنفرانس دعوت کرد.

در این کنفرانس که به دعوت مرکز و تحقیقات بین المللی برگزار شد عده ای از محققین و آگاهان در مبارزه با تروریسم حضور داشتند و در رابطه با اعمال تروریستی و بررسی منابع تأمین مالی و مسدود کردن آن ها بحث شد.

 

دانلود گزارش تلویزیون العراقیه از سمپوزیوم بغداد

خروج از نسخه موبایل