رویاهای بربادرفته یک فرقه تروریستی

نگاهی به سیاست هویچ وچماق دولت انگلستان درمورد فرقه رجوی دردوپرده
الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و چهارم ژوئیه 2008
پرده اول…….. اهدای هویج به فرقه رجوی.
بعد از رای دادگاه استیناف انگلیس مبنی براینکه دلایل دولت انگلیس برای تروریستی شناختن این گروه کافی نبوده است دولت انگلستان مجبور به گردن نهادن براین رای گردید واعلام کرد لایحه ای را به مجلس درمورد تجدید نظردرباره این فرقه تروریستی به پارلمان ارائه نماید..
رای دادگاه استیناف موجی ازخرسندی رادراردوی تروریستها بوجود آورد وآنها به جشن وشادمانی پرداخته وآنرا طبق معمول یک پیروزی بزرگ بعد از هفت سال تلاش تلقی نمودند!
مریم عضدانلو قاجار ( رجوی ) که ازاین رای صدور این رای سرازپانمی شناخت دریک واکنشی که نشان از بی تجربگی وناآگاهی ایشان می نمود بگونه ای تهدید آمیز وطلبکارانه درخواست نمود که :: اکنون دیگر هیچ بهانه ای برای اتحادیه اروپا باقی نمی ماند واین اتحادیه باید بلادرنگ این سازمان را ازلیست تروریستی خود بیرون آورد!
از این تاریخ سوژه تازه ای بدست تبلیغات چی های این فرقه افتاد تا هرچه گسترده تر نمودن تبعات این رای برای طرفداران خود بویژه اسیران اشرف اینگونه بشارت دهند که این رای پیش درآمد حذف نام این فرقه از لیست تروریستی اتحادیه اروپا وامریکا خواهد بود!
فرقه رجوی ازاین پس تصمیم گرفت تا برای فشار وتحت تاثیرقراردادن اتحادیه اروپا برای حذف این فرقه تمامی امکانات خود را به میدان آورد ورداین راستا تظاهرات چند ده نفره درچند کشور اروپایی وهم چنین مصاحبه های سفارشی با برخی از روزنامه های اروپایی و عراقی را می توان نام برد.
گردهمایی ویلپنت درفرانسه اوج این تبلیغات بود که این فرقه با بخدمت گرفتن روسها و لهستانیها و اکرائینی ها و وافغانی ها وگروهی از ایرانیان طرفدار فرقه چنین وانمود کرد که ده ها هزار ایرانی! از این فرقه پشتیبانی نموده وخواهان آن هستند که اتحادیه اروپا ضمن بیرون کشیدن این سازمان تروریستی آنها را بعنوان تنها آلتر ناتیو جهت تغییرات دموکراتیک درایران به رسمیت بشناسد!
و آخرین تلاش این فرقه شرکت مریم رجوی درپارلمان فرانسه و پشتیبانی تنی چند از نمایندگان مجلس فرانسه از ایشان درپشتیبانی برای تغییرات دموکراتیک درایران بود.
پرده دوم……………….. کوبیدن چماق برفرق فرقه رجوی.
درست درهمان روزی که مریم عضدانلوقاجار( رجوی) درپارلمان فرانسه مشغول التماس ودرخواست ازتنی چند ازنمایندگان مجلس فرانسه بود که حال که فرانسه رئیس دوره ای اتحادیه اروپاگردیده شما تلاش کنید تا نام فرقه را ازلیست تروریستی خارج کنید اتحادیه اروپا رسما اعلام نمود دربازبینی گروه های تروریستی درسال 2008 دلیلی برای خروج نام فرقه رجوی جهت بیرون آوردن ازلیست تروریستها نمی بیند ولذا این فرقه همچنان درکنار48 گروه تروریستی ازجمله القائده باقی خواهد ماند
همگان خوب می دانند که انگلیس یکی از کشورهای مهم وتاثیرگذاردراتحادیه اروپاست و بنابراین بی تردید دولت انگلستان دراین تصمیم گیری نقش به سزایی داشته است و چنین شده که درحالیکه فرقه رجوی مشغول مزه مزه کردن هویح داگاه استیناف بود چماق اتحادیه اروپا همچنان برفرق تخیلات رویایی اش کوبیده گردید که باعث به کما رفتن دوباره این فرقه گردید.
این مرده ازبی کفنی هنوز نفس می کشد..
درفاصله رای دادگاه استیناف تا اعلام تصمیم اتحادیه اروپا امریکا نیز اعلام نمود که اموال این فرقه و تمامی دنبالچه هایش ازجمله انجمن دانشجویان مسلمان- شورای مقاومت وو همچنان درمحاق توقیف خواهد ماند و چنین شد که تلاشهای هفت ساله این فرقه جهت فاصله گرفتن ادعایی از تروریسم وخشونت گرایی علیرغم هزینه های بی حساب وکتاب دراین مورد همچنان بی نتیجه ماند وهمه این دوندگیها نه تنها کوچکترین نتیجه ای برای این فرقه دربرنداشت بلکه تبلیغات شکست خورده این فرقه چون پتکی تبدیل به ضد تبلیغات برای آنها گردید.
به باور اینجانب اتحادیه اروپا کارکشته تراز آنست که فریب تبلیغات فریب کارانه این فرقه را بخورد زیرا خوب می داند که حذف این گروه ازلیست سازمانهای ترئریستی باعث خواهد شد که دولت های این اتحادیه مجبور به پذیرش چند هزار اسیراشرف بعنوان پناهنده درکشورهای خودخواهند گردید که با توجه به خودسوزیهای تشکیلاتی این فرقه درسال 2003 این افراد می توانند امنیت این کشورها را باخطرمواجه نمایند…
بنابراین بجاست تا این فرقه در لیستی که لیاقت آنرا دارند باقی بمانند و این ممنوعیت تازمان دستگیری سرکردگان این فرقه ومحاکمه آنها و درتداوم انحلال این فرقه تروریستی وتبعات آن همچنان ادامه داشته باشد.
بجای پرداختن به اینگونه سرگرم سازیهای این فرقه تمامی تلاش خود را برروی آزادی زنان هستی باخته دراسارتگاه اشرف متمرکزنمائیم.
الف. مینو سپهر
2008-07-23

خروج از نسخه موبایل