رهبران فرقه تروریستی رجوی درتیررس قانون

گرچه مدت ده روزاست پادگان الخالص درعراق توسط نیروهای ارتش عراق به محاصره درآمده و تحویل کامل آن مراحل نهایی را می گذراند ولی سرکردگان فرقه علیرغم تمامی اخبار و اطلاعات مستند دراین باره همچنان با شیادی به فریب افکارعمومی مشغول بوده وبا تبلیغات وسیع چنین تحولی را انکار می نمودند!

سرانجام تمامی این تلاشها والتماس ودرخواست وناله وزاری ومظلوم نمایی ها نتیجه ای برای جلوگیری از این عمل قانونی دولت عراق برای فرقه به بارنداشت وسرانجام این فرقه مجبورشدتا اززبان ژنرال دیوید پتریوس براین تحول مهرتائید نهادند.

ژنرال پتریوس فرمانده نیروهای ائتلاف گفت: پروسه طرع انتقال امنیت پادگان الخالص به نیروهای عراقی راشروع کرده ایم.

جوادرعدالتیممی استاندار دیالی:: دلیلی برای نگرانی درتحویل حفاظت پادگان الخالص (اشرف) به نیروهای ارتش عراق وجود ندارد آنها درخاک ماهستند وحفاظت آنها بعهده ما می باشد.

سرلشگرمحمدالعسگری مشاوروسخنگوی وزارت دفاع عراق::: وزارت خارجه دولت عراق و دولتهای اروپایی وامریکا این سازمان را به عنوان یک گروه تروریستی رده بندی نموده اند واین سازمان درعراق دست به اقداماتی مخالف کنوانسیون ژنو دست زده است ازجمله اینکه درامورداخلی عراق دخالت نموده وروسای عشایرمخالف دولت عراق را دراین پادگان گرد هم آورده است.

اگراین گفته ها را مورد تجزیه وتحلیل قرارداده ودوباره خوانی کنیم به چند نتیجه مهم خواهیم.

1- هم اکنون حفاظت این پادگان وافراد مستقردرآن دراختیار نیروهای ارتش عراق است و گفتگوهایی بین سازمان حقوق بشرعراق- نیروهای ائتلاف- دولت عراق ووکلای فرقه درجریان است تا تغییر حفاظت امنیت داخلی این پادگان نیز انجام گردد وطبعا درنتیجه حاکمیت کامل دولت عراق براین پادگان دلیل وجودی نیروهای ائتلاف در اموراداره این پادگان پایان خواهد یافت.

2- برخلاف پرده خوانی های باسوز وگدازفرقه رجوی مبنی بر فاجعه انسانی درراه دراثرحاکمیت عراق برقسمتی از خاک خود! بنابراطلاعات موثق ازاین کشور وزارت حقوق بشرعراق و سازمانهای حقوق بشروصلیب سرخ و کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان بگونه ای موثر دراین تحویل وتحول قرارداشته وناظربراین جابجایی می باشند بنابراین هیچگونه تهدیدی متوجه جان این اسیران نیست ودولت عراق تعهد کرده است همانند گذشته امنیت این پناهندگان را تامین نماید.

3- نکته بسیار مهم و شاه بیت این گفته ها را که باعث دجال گریهای و شیادی های تبلیغاتی این فرقه دراین نزدیک به دوهفته گردیده است راباید درلابلای سخنان سرلشگرمحمد السگری پیدا کرد آنجا که می گوید:: این سازمان ازنطر دولت عراق یک سازمان تروریستی است که با اقدامات غیرقانونی خود درامورعراق دخالت نموده و مخالفان دولت قانونی عراق (بقایای حزب بعث وطرفداران القائده) را در این پادگان گرد هم آورده است.

بنابراین با تحویل کامل پادگان الخالص (اشرف) توسط ارتش ودولت عراق دو نتیجه بسیار مهم برای همه کسانی که مخالف تروریسم وخشونت گرایی هستند را به دنبال خواهد داشت که…….یکم….. آزادی اسیران اشرف بویژه زنان که بیشترین صدمات جسمی _ روانی احساسی را از مناسبات ضدانسانی ترسیم شده توسط رهبری این فرقه وتخیلات مالیخولیایی او متحمل گردیده اند ودوم اینکه…… در شرایط تازه بی شک تمامی موانع سد راه تحت تعقیب قراردادن سرکردگان این فرقه تروریستی برداشته خواهد شد ولذ باتوجه به اینکه درکنار شکایات و دادخواست های متعدد قربانیان این دولت ومردم عراق نیز درشمارشاکیان قرارخواهد گرفت بنابراین هم اکنون سرکردگان این فرقه خائن و تروریستی کاملا درتیرس فانون قرارگرفته اند.

بجاست تا از این فرصت مهم پیش آمده تمامی ایرانیان مخالف تروریسم وخشونت گرایی بویژه خانواده قربانیان و سازمانهای پیگیری حقوق قربانیان فرقه رجوی از جمله انجمن نجات- انجمن خانواده سحر و انجمن ایران آوا وآینده درخشان ووو…… استفاده نموده و تلاش های خود را برمحور تحت تعقیب قراردادن سرکردگان باقی وفراری فرقه متمرکز نمایند.

باردیگر این نکته را تکرار می کنم تا سرکردگان فرقه بویژه مسعود رجوی خائن تحت پیگردقانون قرارنگرفته و دستگیرنشده اند هم چنان جان اسیران وقربانیان این فرقه درخطرجدی قراردارد…

الف مینو سپهر2008-09-10

خروج از نسخه موبایل