مجاهدین و اصرار به ماندن آمریکا در عراق

اظهارات آقای علیرضا جعفرزاده در رسانه VOA

خروج از نسخه موبایل