مصاحبه رادیو فرانسه با تعدادی از نجات یافتگان

مصاحبه رادیو فرانسه با تعدادی از نجات یافتگان از فرقه رجوی که از عراق به فرانسه رسیده اندhttp://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/pieds/fiche.php?diffusion_id=66917

خروج از نسخه موبایل