پارادوکس فلسفه سیاسی خانم مریم عضدانلو – قسمت اول

خانم مریم عضدانلو، شما در مصاحبه با رادیو کانال یک ایتالیا به موضوعات و مسائلی اشاره کردید که بی شک با احساسات میهن پرستانه و ناسیونالیستی همه ملت ایران در تضادی آشکار است. شما در پاسخ به سوال آقای آلدو فوربیچه ALDO FORBICE با مطالعه ی سخنان شما در این مصاحبه، پرسشی که ذهن مرا به خود مشغول کرده است اینکه اقدامات کشورهای بیگانه بر علیه منافع ملی ایران و تحریم ملت ایران به شکلی که شما توصیه و اصرار دارید آیا جز این است که همه ی ملت ایران در معرض اعمال فشار اقتصادی قرار می گیرد؟ آیا شما به این موضوع بدیهی اخلاقی واقف نیستید، تحریم ملت ایران از سوی کشورهای بیگانه آنگونه که شما مایلید و دوست دارید تا انجام پذیرد ممکن است به میلیونها نفر در ایران از جمله کودکان، زنان و جوانان آسیب رساند؟ آیا این روش و شیوه ماکیاولی برای به قدرت رسیدن تحت هر شرایطی و توجیهی می تواند با معیارهای میهن پرستانه و دینی یک فرد ایرانی سازگاری و همخوانی داشته باشد؟‼

خانم مریم عضدانلو، چه بسا عناصر و جریان های سیاسی که از نظام سرمایه داری جهانی دفاع می کنند و آن را یاری می رسانند آزادیخواه و دموکرات نامیده شوند. اما پر واضح است من و شما به خوبی می دانیم و آگاهیم سیاستمداران نظام سرمایه داری جهانی و کاپیتالیسم جز به منافع خود  و غارت و استثمار هر چه بیشتر منابع ملت های تحت سلطه نمی اندیشند  و شما در این میان در تضاد آشکار و روشن در برابر تفکری سیاسی و فکری قرار گرفته اید که روزی انگیزه ی تاسیس سازمان مجاهدین و پارادایم فکری بنیانگذاران آن بشمار میرفت. کمی در وضعیت کنونی خویش و فرقه رجوی تامل و تعمق کنید؟  آیا شما در مسیری قرار نگرفته اید که هیچگونه سنخیتی با آرمان های میهن پرستانه و دیدگاه ضد امپریالیستی حنیف، سعید محسن و بدیع زادگان، ندارد؟ تاکنون در رابطه با این موضوع مهم و حیاتی به فکر فرو رفته اید؟ یا اینکه تحت تاثیر همه جانبه ی همسرتان مسعود به راهی و طریقی گام میگذارید که جز سیاه روزی و مضحکه شدن نصیبی نخواهید برد.‼

خانم مریم عضدانلو، همه ی ما به خوبی واقفیم شیوه ی تبلیغات نظام سرمایه داری جهانی می تواند برای مدتی به علت برخورداری از امکانات و تکنولوژی نوین ارتباطی در بی اثر ساختن سخنان به حق و عادلانه مخالفان خویش تاثیری شگفت بگذارد اما به این امر مهم و  مشهود نیز ایمان داریم، آفتاب حقیقت تا ابد در پشت ابرهای تیره وتار نخواهد ماند و افرادی چون همسر شما و سایر سردمداران فرقه ی تروریستی مجاهدین که از ملت بزرگ خویش بنا به دلایل قدرت طلبانه و خودخواهانه بریده اند روزی می بایست پاسخگوی تاریخ باشند و آن روز بی شک دور نخواهد بود.

خانم مریم عضدانلو،  این یک واقعیت مسلم است که همسر شما و فرقه ی ستیزه جوی مجاهدین چون در میان ملت ایران بدنه و پایگاه اجتماعی ندارند، سعی دارند از بیگانگان برای رسیدن به امیال قدرت طلبانه و بیمارگونه ی خویش کمک بطلبند و در گذشته نیز مورد بهره برداری  تمام عیارمنفورترین و خشن ترین رژیم  جهان معاصر یعنی حکومت صدام  قرار گرفتند که جز ننگ و نفرین ملت ایران حاصلی برای آنان نداشت. اما هم اکنون از شما می پرسم آیا معقول و منطقی ست به جای پند آموزی و عبرت گیری از گذشته ی سیاه و تاریک خویش دوباره دست به دامان کسانی بشویم که جز به اهداف نامقدس و شوم خویش پایبند نیستند و افرادی چون همسر شما برای آنان مهره ای تاریخ مصرف شده بشمار می آیند؟  پس چرا سعی داریم به جای تامل در همه ی رفتارها، مواضع و عملکرد نابخردانه ی خویش دوباره بازیچه ی کسانی قرار بگیریم که با ملت ایران و آرمان های مقدس و متعالیش، در طی تاریخ و دهه های اخیر خصومت ورزیده اند.

خانم مریم عضدانلو، آیا رواست ما با سیستمی جهانی و سیاستمدارانی همراهی کنیم که روزی مردمی ترین و دموکرات ترین نظام سیاسی جهان یعنی دولت مرحوم دکتر محمد مصدق را با کودتایی خونین ساقط کرد و سالها ملت ایران را در سیطره ی ارتجاعی ترین و وحشی ترین رژیم منطقه و جهان نظاره گر بود؟

یقین دارم شما نیز چون من به خوبی می دانید  ، زبان تبلیغات نظام سرمایه داری جهانی در کوتاه مدت اثری بازدارنده دارد و برای کسانی که آن را بپذیرند الزاماتی ایجاد می کند هر چند از نظر محتوا فاقد معناست و حقایق را وارونه جلوه می دهد. کلمات به جای خود به کار نمی روند. تبلیغات نظام سلطه ی جهانی کوشش می کند  با به کار بردن عبارات تحلیلی، نوعی ساخت بازدارنده در ذهن ها پدید بیاورد تا اندیشه ی فرد را در هم بفشارد و از تکامل و دیدن حقایق بازدارد. هر نام خاصی همیشه با توصیفی همیشگی همراه است و اسلوب بیان و تعبیر هرگز تغییر نمی کند و جملات و عبارات به صورت فرمولهای هیپنوتیسم که برای خواب کردن شخص و افراد بکار می روند پیوسته بی اندک تغییری تکرار می شوند تا در ذهن شنونده حالتی برای پذیرش پدید آورند. معانی حقیقی این کلمات و عبارات اساسا با آنچه در اندیشه ی دست اندرکاران تبلیغات نظام سلطه ی جهانی است، فرق دارد.

ولی آن چه مسلم است آن معانی برای همیشه در اذهان اندیشمندان حقیقت طلب و ملل تحت ستم راه  نخواهند یافت.

پس خانم مریم عضدانلو،  سعی کنیم آلت دست و مزدور عناصر و سیاستمدارانی قرار نگیریم که سعی دارند با بهره گیری نابخردانه از این شیوه ی تبلیغاتی کسانی چون شما را زمینه ی فریب و اغواگری عناصر و افراد دیگر قرار دهند.

آرش رضایی

خروج از نسخه موبایل