مصاحبه با علیرضا نقاش زاده

مصاحبه کانون آوا با آقای علیرضا نقاش زاده، جدیدترین عضو ناراضی مجاهدین که در اروپا موفق به کسب پناهندگی سیاسی شده است.مصاحبه کانون آوا با آقای علیرضا نقاش زاده، جدیدترین عضو ناراضی مجاهدین که در اروپا موفق به کسب پناهندگی سیاسی شده است.

این گفتگو در جریان جلسه " از اشرف تا اوور " در سرژی ــ پونتواز درحوالی اصلی ترین مقر مجاهدین در اروپا به تاریخ 21 نوامبر 2008 با آقای نقاش زاده انجام گرفته است.

دانلود مصاحبه کانون آوا با آقای علیرضا نقاش زاده

خروج از نسخه موبایل