شعار ارتجاعی و ضد ایرانی مجاهدین

خروج از نسخه موبایل