با آمدنت ما را خوشحال کن

به: علیرضا علیشاه
از: خانواده چشم انتظار (گیلان – لاهیجان) علیرضا جان سلام. با امید به اینکه درسلامت باشی وکمی هم به فکرما باشی. ما نیزخوب هستیم وفقط ناراحتی مان دوری وچشم انتظاری توست.
سالیان زیادی است که ازتوبی خبریم وفقط خبرسلامتی ات را ازدوستان توکه به ایران بازگشتند شنیدیم ومنتظرهستیم که صدای تورا بشنویم ویا اینکه عاقلانه تصمیم جدایی ازآنان را بگیری وبه نزد خانواده ات بیایی. اینجا همه زندگی خوبی داریم وراضی هستیم واین توهستی که میتوانی با پیوستن به جمع خانواده ما را بیش ازپیش خوشحال کنی ومانیزبعد ازسالیان دوری ازتو وقتی تورا درجمع خود ببینیم خدارا بسیارسپاسگزارخواهیم بود. ما شنیدیم که به تازگی امریکایی ها که حامی مجاهدین شده اند شرشان را ازعراق کم کردند ودولت مردمی عراق حفاظت شما را بعهده گرفته است وقول داده است که شرایطی مهیا کند که اعضای دربند مجاهدین مخیرباشند که خود تصمیم بگیرند وآزادانه آینده شان را خود رقم بزنند. ازتومیخواهیم ازفرصت پیش آمده نهایت استفاده را بکنی وبا تصمیم خدا پسندانه خود وبا بازگشت به ایران مارا نیزبرای همیشه خوشحال کنی. مطمئن باش درهرشرایطی ما پشتیبان توخواهیم بود ونگران هیچ چیزنباش. خدا رزق و روزی بندگانش را خواهد داد ومهربانترازآن است که من وتو فکرش را بکنیم. پس گام اول را توبردارتا خدا دراین مسیرخوشایند کمک کارتوباشد.
خانواده چشم انتظار
علیشاه پاشاکی

خروج از نسخه موبایل