فاجعه انسانی یا فروپاشی قرارگاه اشرف

با جابجایی و افزایش نیروهای پلیس در اطراف قرار گاه اشرف، مسئولین فرقه چنان به سوز و گداز پرداختند که این خبر در ذهن هر خواننده ای تداعی گر این است که نیروهای عراقی چه جنایتی در اطراف قرارگاه فرقه انجام دادند در حالی که نیروهای پلیس برای اجرای دستورات دولت مردمی در کشور خودشان انجام وظیفه می کنند.
جیغ و داد دستگاه تبلیغاتی رجوی در اروپا و تلاش برای استمداد از پارلمانترهای غربی نشانگر این است که عملکردهای دولت عراق درست به هدف خورده است. رجوی که از زمان صدام معدوم در عراق جا خشک کرده و خود را صاحب خانه می داند اقدام دولت عراق مبنی بر چیده شدن قرارگاه اشرف و بسته شدن آنرا غیر قانونی دانسته و نیروهای عراقی را مهاجم می خواند.
آنان علی رغم دخیل بستن مستمر به دولتهای غربی و نامه نگاری و درخواستهای مکرر از شخص آقای اوباما به منظور مداخله و جلوگیری از تصمیم دولت آقای نوری المالکی، راه به جایی نبردند و تاکنون هیچ گونه موفقیتی در این راستا بدست نیاوردند و ظاهرا حلقه اقدامات برچیده شدن قرارگاه اشرف هر روز تنگتر می شود.
واقعیت این است که تاریخ مصرف فرقه رجوی همانند خیلی از گروههای تروریستی در دنیا گذشته است و علی رغم خوش رقصی و خوش خدمتی های جاسوس مابانه شان دیگر ارزشی برای هیچ دولتی ندارند.
مسئوولین فرقه تلاش دارند که این مسئله را به صورت یک فاجعه انسانی در حال وقوع جا بزنند در صورتی که دولت عراق با در نظر گرفتن تمامی موازین اخلاقی و انسانی سعی دارد که بدور از فشارهای سیاسی و جنجال های تبلیغاتی در کمال آرامش تصمیمات گرفته شده را به منصه ظهور برساند.
بایستی از مسئولین فرقه پرسید، چه فاجعه انسانی است که بالاتر از ذوب شدن بیش از 3500 نفر از انسان های اسیر و زندانی تشکیلات فرقه ای شما است که سالیان در محیطی همانند جهنم درحال سوختن می باشند، چه فاجعه ای بالاتر از این که انسان ها در قرارگاه اشرف در زیر فشار روحی ناشی از مناسبات مخوف تشکیلات رجوی دست به خودکشی می زنند که تا کنون نمونه ها ی زیادی در سنین مختلف در آنجا به وقوع پیوسته است.
واقعیت این است مسئوولین فرقه با تهدید وقوع فاجعه انسانی سعی در فریب افکار عمومی دارد تا مانع از جمع شدن قرارگاه اشرف شود آنان با براه انداختن تظاهرات و هیاهوی تبلیغاتی و شعارهای عوام فریبانه هم چون یا حسین و… سعی در تحریک احساسات شنوندگان دارند.
رجوی که خود مطمئن می باشد که با باز شدن درب قرارگاه اشرف و خروج افراد اسیر کسی برای او تره ای خورد نخواهد کرد و هر کس دنبال زندگی خود خواهد رفت، سعی در بزرگ نمائی و فاجعه سازی مجدد دارد.
ما رها شدگان از دست فرقه رجوی هم صدا با دوستان اسیر خود در اشرف ندا سر می دهیم “ یا حسین “ به داد برادران و خواهران اسیرمان برس تا بتوانند از مناسبات جهنمی رجو ی در قرارگاه اشرف رهایی یابند.

خروج از نسخه موبایل