مجاهدین و ترس از 36 نفری که در دست عراقی ها هستند

این روزها رهبران فرقه برای دستگیری 36 نفر از نفرات قدیمی که به رده تشکیلاتی MOجدید و MOقدیم هستند در خارجه و در داخل قرارگاه اعتصاب و اعتراض به راه انداخته و کسی هم سوال نمی کند چرا اشک تمساح فقط برای 36 نفر. بقیه که در قرار گاه هستند ومهلت داده شده به آنها تمام شده کسی به فکرآنها نیست. پس می شود گفت کاسه ای زیر نیم کاسه است و رهبران فرقه مخصوصاً خانم رجوی ترس از آن دارد که نیروهای دستگیرشده پرده از مناسبات بردارند چون از 36 نفر حداقل 10 نفر در آینده به رهبران فرقه اعتراض خواهند کرد چون دور از تشکیلات بودند.
این نفرات خود به خود خودشان را بازخوانی خواهند کرد که در این 30 سال نتیجه مبارزه چه شد و این جرقه در 36 نفر به وجود آمده است و رهبران فرقه از قبل می دانند که هر کسی حتی اگر رده تشکیلاتی بالایی هم داشته باشد موقع باز خوانی خودش از تشکیلات دور می شود و با این دور شدن با توجه به فریب کاری درون تشکیلات آنها اعلام جدائی خواهند کرد تا خودشان را از دادگاهی که قرار است برای آنها گذاشته شود نجات دهند و با جدائی به دادگاه نیایند و اگر هم در دادگاه حضور پیدا کنند مسئولیت را به عهده کسانی می گذارند که عامل اصلی این جریان است که در فرانسه نشسته و دستور صادر می کند.
مساله بعد این است که رهبران فرقه از این ترس دارند که همگی آنها یک دوره در زندان باشند و آنها همان کسانی هستند که در کمپ اشرف سربازان و افسران عراقی را زخمی و کشته اند. و تا ماجرای آنها حل وفصل شود مدتی طول خواهد کشید و ممکن است تمام نفرات دستگیرشده تشکیلات را دور بزنند و خودشان تصمیم بگیرند از عراقی ها درخواست انتقال به ایران را بدهند و آمدن آنها به ایران و قرار گرفتن در یک محیط آزاد، افشا گری جدیدی توسط همان نفرات که در لایه MO می باشند برای رهبر فرقه سنگین تمام می شود به همین خاطر برای آنها در این شرایط اشک تمساح می ریزد تا بتواند از عراقیها تحویل بگیرند که هم یک پیروزی است برای فرقه و هم جلوی اتفاقات رو در روی نیروها با تشکیلات را بگیرند و باید به مریم گفت منتظر باش تا صبح دولتت بدمد.
سعید

خروج از نسخه موبایل