همایش انجمن نجات در بابل

در تاریخ 11/10/83 مراسمی از طرف دفتر انجمن نجات مازندران با همراهی خانواده های عضو انجمن نجات و افراد بازگشتی در بابل برگزار گردید.آقای ابراهیم خدابنده نیز در این مراسم حضور داشتند.

همایش 11/10/83 در بابل