بازگشت به وطن

در پی تلاش بی وقفه انجمن نجات و همیاری موثر سازمان صلیب سرخ جهانی و نیز مقامات کشور دوست و همسایه عراق 28 تن از عزیزانمان که سالیان دراز علیرغم میل باطنی خود در چنگال اهریمنی رجوی و همفکران وی اسیر بوده و توانسته اند از این گروه جدا شوند , به دامان وطن بازگشتتد.

به گزارش خبرنگار انجمن نجات این افراد به دنبال توافقات به عمل آمده میان مقامات محترم کشور عرا ق و مسئولین محترم جمهوری اسلامی 

در تاریخ 30/9/83 به کشور وارد شده و قرار است این روند کماکان ادامه داشته باشد.    

خروج از نسخه موبایل