زنده سوزاده شده

بیش از یکسال، آقای آلن شوالریاس درباره مجاهدین تحقیق کرده است. وی طی این مدت، جهت جمع آوری شواهد تاریخی مجاهدین به ایران، عراق، آلمان و انگلستان سفر کرد.

نویسنده دراین سازمان، دنیایی غریب یافت که در آن اسلام و مارکسیسم به هم آمیخته می شوند. او شباهت های این گروه را با فرقه حسن صباح به نام حشاشیون که در قرن یازدهم می زیستند، آشکار کرد. نکته جالب تراین است که او بانفوذ به باطن این سازمان، از حمایت امریکایی که این گروه از آن بهره می برد، پرده بر می دارد. به علاوه، در فرانسه نیز، آلن شوالریاس کشف می کند که برخی از چپ های افراطی با MEK روابط و مذاکراتی دارند.

به ویژه، این نویسنده با تعمق در اندیشه ضد تروریسم و شیوه مبارزه با عوامل مخفی آن، ماهیت مجاهدین خلق را زیر سؤال می برد.

دانلود ترجمه صفحات منتخب از کتاب زنده سوزاده شده

خروج از نسخه موبایل