مرور رده

نقض حقوق فردی

مجاهدین معجزه کرده وحقی در سطح ایران به زنان قلعه ی اشرف 3 بدهند

در مقاله ی" حقوق زنان و تاکتیک‌های کثیف انتخاباتی؟" که باند رجوی منتشرش کرده، چنین گفته شده است : " هژمونی و قدرت سیاسی در دولتهای دموکراتیک و دیکتاتوری را باید به تفاوت ماه و چاه تشبیه کرد. در دیکتاتوریهای موروثی جهان سوم ـ و ایران معاصر ـ…

مجاهدین، فرصت طلب‌های زن‌ستیز

شب، خارجی داستان زنان در سازمان مجاهدین خلق یا به تعبیر مردم ایران مجاهدین، داستان نگاه و زاویه دید یک فرقه و گردانندگان آن به یک ابزار تبلیغاتی است. آرزوها و خواسته‌های زن درون مناسبات مجاهدین خلق به روش‌های مختلف سرکوب می‌شود. زن در…

استخر شنای رجوی با یونیفرم نظامی

وارد محوطه استخر که شدم لباس شنای تایید شده شورای رهبری همان یونیفرمی بود که تنمان بود و لاغیر. لب به اعتراض گشودم این که نمیشود!!؟ شنا با لباس فرم زمخت که نمیشود!!توی زمین فوتبال مجبوریم با یونیفرم نظامی بازی کنیم تا خانم های شورای رهبری…

نقد مناسبات فاشیستی حاکم بر قرارگاه اشرف – قسمت 27

فکر می کنید شریف یا همان مهدی ابریشمچی در ماجرای از دست دادن مریم به عنوان یک همسر دائمی دچار تناقض نشد صدرصد شد ولی چون وابسته به مسعود بود و از خود چیزی برای ارائه کردن نداشت مجبور بود از دست دادن همسرش مریم را تحمل کند. جالب اینکه به…

الطاف بی پایان رجوی به زنان اشرف

برای مسعود رجوی زن تنها به عنوان کالایی بوده و هست که کارکردهای مشخص و معینی برای آن تعریف شده است. بدون توجه به توان و طاقت خود برای یک خودکشی آسان در میدان جنگ حاضر شود، با اراده رهبری و بدون دیدن مرد دلخواهش به عقد او در آید، با اراده…

نقد مناسبات فاشیستی حاکم بر قرارگاه اشرف – قسمت 26

ماجراهای عجیب و غریبی بعد از بحث هژمونی زنان در قرارگاه اشرف بوجود آمد. واقعیت این بود مسئولان قرارگاه اشرف سعی داشتند افراد را به هر نحوی شده حتی از غذاخوردن آنان گرفته تا خوابیدنشان تحت کنترل شدید داشته باشند تا حتی یک نفر از اشرف خارج…

رجوی و رفع تبعیض علیه زنان

مسعود رجوی طی انقلاب ایدئولوژیک که سالها پیش مطرح کرد، برای رفع تبعیض علیه زنان، زنان را به رده های بالاتر ا ز مردان منسوب کرده و آنان را در موقعیت های فریب دهنده ی مردانه قرار داد تا بگوید ما نه تنها برای زنان ارزش زیادی قائل هستیم بلکه…

نقد مناسبات فاشیستی حاکم بر قرارگاه اشرف – قسمت 25

قصه ی هژمونی زنان با تکیه به شعار رهایی آنان از ستم تاریخی مردان که مسعود و رهبری سازمان بر آن تکیه افراطی و غیر اصولی کردند در واقع طریقی و راهی بود برای مانع شدن از انشقاق تشکیلاتی و از هم گسیختگی نیروها و افراد مستقر در قرارگاههای سازمان…

نقد مناسبات فاشیستی حاکم بر قرارگاه اشرف – قسمت 24

فتانه حسین محمدی گفت: ما عمدا به دخترها این دستور را دادیم که با مردها تند و سخت گیرانه برخورد کنند و هدف ما این است مردها را به این شکل و سیاق تست کنیم و بسنجیم. اینکه مردها تا کجا کشش دارند و آیا زیر هژمونی زنها می روند؟ و چقدر انعطاف…

نقد مناسبات فاشیستی حاکم بر قرارگاه اشرف – قسمت 23

خوب این موضوع باعث می شد که مردها خیلی آزرده و سرخورده شوند و آنها نیز در هر فرصتی با خانم ها در اشرف برخورد بدی میکردند. می خوام ناصر جان استنباط خودم را از سخنان شما به این شکل بیان کنم که در واقع روش ها و تحلیل های مسعود وقتی در مناسبات…