حمایت خانواده های چشم انتظار گیلک از دو پدر رنجدیده از ظلم و جور رجوی

متعاقب انتشار فعالیتهای روشنگرایانه وحقوق بشری آقایان محمدی وحسین نژاد درخصوص رهایی فرزندان دلبندشان ازاسارت مافیای رجوی ؛ شمارزیادی ازخانواده های مرتبط با انجمن نجات گیلان طی تماس تلفنی ویا ملاقات حضوری با آقای پوراحمد حمایت تمام عیارخود را ازخواسته ومطالبات مشروع وبه حق خانواده محمدی وحسین نژاد اعلام کردند وافزودند " خانواده محمدی وحسین نژاد همچون ما عضوی ازخود درچنگال رجوی دارند وتلاش وافرمیکنند که آنان را ازاسارتگاه لیبرتی نجات دهند کمااینکه ما نیزسابق برایام چنین کردیم وبه کرات درمقابل اسارتگاه مضمحل شده اشرف به تحصن نشستیم شاید که فریادرسی بیابیم تا به ملاقات ودیداربا عزیزانمان نایل آئیم. الان نیزازروشنگریهای آقایان محمدی وحسین نژاد حمایت میکنیم وآرزومندیم که بزودی زود به اهداف نهایی خود که همانا رهایی زینب حسین نژاد وسمیه محمدی ازگروگانهای رجوی هست برسند. ضمن اینکه سیل مغلطه وسفسطه وهمچنین ضرب وشتم گماشته های رجویها علیه این دوپدر رنجکشیده را قویا محکوم میکنیم واعلام میکنیم که همه جوره باآنان همدرد وهم آوا هستیم تا به آخر."
خانواده های اعضای گرفتاردرتشکیلات سیاه رجوی ازاستان گیلان درخصوص حمایت ازفعالیتهای آقایان محمدی وحسین نژاد بسا مطلب نوشتند وموضعگیری کردند وازمسول انجمن نجات گیلان خواستند که درسایت نجات اطلاع رسانی شود که البته بعنوان انجام وظیفه تلاش کردیم ضمن پوزش ازسایرین یک نامه ازبیشمارنامه های خانواده های گیلک را بعنوان نمونه درسایت نجات اطلاع رسانی بکنیم.

نامه خانواده دردمند امین واحمد تلاوتی (گروگانهای رجوی درلیبرتی)
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام خدمت سفارت محترم فرانسه
اینجانبان ناصرتلاوتی وهاجرامدادی پدرومادردلسوخته احمد وامین تلاوتی هستیم. فرزندانمان گرفتاردردام فرقه کثیف وپلید رجوی هستند.
احمد 38 ساله 15 سال است که آنجاست وامین 31 ساله 12 سال است. دلبندانمان اززندگیشان هیچ لذتی نبرده اند توسط این فرقه خودخواه ومنفورزندگی خود را به بطالت  وبیهودگی سپری می کنند.
ما بدین وسیله همدردی خود را با آقای محمدی که ازطرف ما وهمه خانواده ها تقاضای دیداروبعد بیرون آمدن بچه های خود ازآن فرقه منفوررا داریم ازدوردست وپاهای آقای محمدی را بوسه می زنیم که به خاطربچه ها سعی وتلاش میکند ودراعتصاب غذا بسرمی برد که ازهرلحاظ حاضریم ازاوحمایت کنیم.
صدای اوصدای بی صدای خانواده هاست ورفتاراودرد ودل همه ما. لذا ازشما عاجزانه تقاضامندیم که تمام حمایت های خود را ازآقای محمدی که نماینده همه ما است انجام دهید.
با نهایت تقدیروتشکرواحترام ازشما
امضاء    
ناصرتلاوتی و هاجرامدادی

خروج از نسخه موبایل