بررسی عملکرد فرقه تروریستی رجوی با حضور تعدادی از خانواده ها در دفتر انجمن خوزستان

روز سه شنبه مورخه 9/6/94 جلسه ایی با حضور تعدادی از خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات شاخه خوزستان برگزار گردید. دراین جلسه که موضوع آن بررسی عملکرد فرقه تروریستی رجوی وخروج تعدادی از اعضا ازکمپ لیبرتی اختصاص داده شده بود ابتدا آقای حمید حسنی مسئول انجمن نجات خوزستان توضیحاتی درمورد چگونگی عملکرد فرقه تروریستی رجوی وآخرین اخبارانتقال اعضا ازکمپ لیبرتی ارائه نمود وتاکید کرد که پذیرش خروج این تعداد ازاعضا ازکمپ لیبرتی به کشور ثالث ازسوی سران فرقه نتیجه تلاش ها وپیگیریهای خانواده ها وهمچنین افشاگریهای تمامی اعضای جدا شده ازاین فرقه بوده است. مسئول انجمن ازخانواده ها خواست تا آزادی کامل تمامی اسیران ازقید وبند های حصارهای ذهنی فرقه رجوی همچنان به تلاش وپیگیرهای خود ادامه دهند.

دربخش دیگری ازاین جلسه آقای علی اکرامی دررابطه با چگونگی پیدایش وفرجام فرقه رجوی و به خصوص درمقطع کنونی توضیحاتی را به خانواده ها ارائه داد وتاکید کرد که فرجام کنونی این فرقه معلول عدم صداقت، دروغگویی وفریبکاری های سران فرقه و به خصوص شخص رجوی ازروز اول تا کنون بوده است.

درادامه این جلسه تمامی خانواده ها تاکید کردند هدف ما صرفا ملاقات ودیدار با عزیزانمان نبوده است بلکه تلاش ما برای آزادی کامل تمامی اسیران دربند ازمنجلاب رجوی ورسیدن آنها به یک زندگی بهتر وبدون دغدغه بوده است. وباید تاکید کنیم که حضور ما درمقابل پادگان اشرف و مشاهدات مستقیم ما ازعملکرد ورفتار ضدانسانی سران فرقه عزم ما را برای نجات عزیزانمان دو چندان نموده ودراین راه مشورت ها وراهنمایی های اعضای انجمن نجات بهترین کمک کار ما بوده است.

درپایان این جلسه اعضای انجمن نجات خوزستان تاکید کردند که این فرقه بعد ازتوافق هسته ایی درانزوای کامل سیاسی بسر می برد ودرصدد است تا با تغییرروش وتاکتیک های خود افراد مستعد فریب را اغفال نموده  وازآنها درراستای اهداف فرقه سوء استفاده نماید ولی آنچه مسلم است با توجه به افشای ماهیت فرقه ایی این جریان مزدور درنهایت راه به جایی نخواهد برد وسرنوشتی به جز رفتن به زباله دادن تاریخ نخواهد داشت.

 

خروج از نسخه موبایل