نامه خانواده های گیلک به آقای مارتین شولتز ریاست پارلمان اروپا

نامه خانواده های قربانیان حمله موشکی به لیبرتی و شماری ازخانواده های چشم انتظارگیلک به آقای مارتین شولتز ریاست پارلمان اروپا

آقای مارتین شولتز
به ایران دمکراتیک وتروریسم ستیز خوش آمدید
ازورودتان به ایران وملاقات با شماری از بلندپایگان جمهوری اسلامی ایران بسیار شادمان شدیم و امیدواریم با خیرات انسانی وحقوق بشری سفرتان درخصوص آنچه که ما خانواده های دردمند وچشم انتظار که هریک عضوی ازخود دراسارت دهشتناک رجوی تروریست داریم ؛ مواجه باشیم.
ایکاش که امکان می یافتیم بی واسطه و مستقیم با شخص شما دیدار و گفتگوی هرچند کوتاه می داشتیم و ازشرح هجران وغم واندوه سالیان ظلم و جور رجوی و سازمان تروریستی تحت کنترلش که خود با جان و دل و گوشت و استخوان تجربه ولمسش کردیم ومی کنیم با شما درمیان می گذاشتیم وصمیمانه استمداد می طلبیدیم.
پیام مان هرچند کوتاه ولیکن عمیق ودردناک است. در راستای رهایی فرزندانمان ازچنگال مافیای رجوی فریاد رس ما شوید.
پیشاپیش از زحمات انسانی و خیرخواهانه وخداپسندانه تان تشکروقدردانی میکنیم.

خروج از نسخه موبایل