ملاقات خانواده دردمند و چشم انتظار تلاوتی با مسول انجمن نجات گیلان

احمد و امین تلاوتی یک دهه پیش برای اشتغال و کسب وکارمناسب با یک سبد اشتیاق وآرزو به ترکیه رفتند و به مادرشان قول مساعد دادند که نگران وضعیت وسلامتشان نباشند وبا فاصله نزدیک تماس تلفنی خواهند داشت واگرمقدورباشد سالانه هم به دیدارخانواده خصوصا مادرشان خواهند آمد.
واما تقدیروسرنوشت طوردیگری رقم خورد ومادربی صبرانه روزها وهفته ها وماهها وبعد سالها درانتظاریک تماس تلفنی ازعزیزانش بسربرد وچشم انتظاری کشید انگارکه آن دوعزیزآب شده وزیرزمین رفته باشند.
ازجانب این خانواده وخصوصا پدرومادرچشم انتظارتلاش وتکاپوازبرای پیدا کردن ردی ازگم کرده خویش آغازشد به هردری زدند پاسخی نگرفتند طوری که ناامیدانه به خدا پناه بردند ودرانتظارنشستند وبه وضوح میشود دریافت که این خانواده دردمند چه ها که نکشیدند ازغم وغصه ودرد فراق دوعزیزازدست رفته.
مدت زمانی بعد ازجانب عنصری جدا شده ازفرقه رجوی وبازگشته به وطن به این خانواده چشم انتظارخبررسید که احمد وامین درکمپ اشرف دیده شده اند!
خبربرای این خانواده محترم خیلی غیرمترقبه وشوک کننده بود ودرپی دیداربا عنصربازگشتی ازفرقه رجوی شدند تا شاید که ازسردرگمی درآیند. درآن دیدارازحاشیه که بگذریم ته خط دریافتند که این دوعزیزدرترکیه جویای کارواشتغال بودند که طعمه آدم ربایان رجوی شدند با این وعده که چرا درترکیه بل شما را به اروپا خواهیم فرستاد.هم وطن چه وقت به درد هم خواهند خورد وما به شما کمک خواهیم کرد وعوضش را ازخدا خواهیم گرفت!! به یک شرط که یک آشنایی وآموزش حرف درعراق را ازسرگذارانده باشید وآنگاه برای تحقق رویاهایتان به اروپا وکشورمطلوب خود خواهید رفت!
ازآن پس ارتباط این خانواده با دفترانجمن گیلان برقرارشد ومجدانه خواهان این بودند که درراستای رهایی عزیزانشان ازفرقه رجوی چنانچه کمکی براید اعضای انجمن درحق این خانواده دریغ ننمایند.
دراین چند سال گذشته این خانواده دردمند فعالیت وتلاش چشم گیری داشتند ازنامه نگاریها ودرج درسایت نجات جهت اطلاع رسانی واستمداد ازنهادهای حقوق بشری تا اعزام چندباره به عراق وتحصن درکمپ اشرف، شاید که موفق به دیداروملاقات حضوری با عزیزانشان بشوند.
گماشته های رجوی ازاین خانواده زحمتکش گیلک با سنگ وفحش و ناسزا پذیرایی کردند ودلشان را شکستند واجازه ندادند که حتی صدای این مادردردمند به گوش عزیزانش برسد ولیکن این خانواده عزم جزم دارند وبراین باورند که گمشده های خویش را بازخواهند یافت وبا مراجعه به دفترانجمن خواستند که هرچه سریعتربه کمپ موقت لیبرتی بروند تا درشرایطی که درآنجا مهیا شده است بتوانند به سران رجوی بگویند که گروگانها را آزاد کنید وهمچنین درپس سالیان مغزشویی ودروغ وفریبکاری تشکیلات رجوی والقائات فکری به اعضای نگون بخت، احمد وامین دریابند که هنوزنقطه امیدی مانده است ومیتوانند به وطن وآغوش خانواده بازگردند.

دراین عکس پدرومادراحمد وامین تلاوتی هستند که کماکان چشم انتظارعزیزان خود هستند خوب است که مدافعان حقوق بشر و وجدانهای بیدار بشری اندر شرح عکس کتابها بنویسند ورجوی ودارودسته اش را افشاء بکنند به این امید که سایرفرزندان این مرز و بوم ازسرخوش خیالی ونفهمی وبه امید دستیابی به اشتغال بهترطعمه چنین فرقه های مخربی نشوند وخود وخانواده خویش را نرنجانند.
 خانواده دردمند تلاوتی  خاصه مادررنجدیده ازظلم وجور رجوی به اتفاق همسرخود امروزدردیداری دوستانه وخانوادگی با مسول انجمن نجات گیلان ضمن پافشاری واصرارمبنی براعزام به عراق بانوشتن چندین نامه ازمجامع وشخصیتهای حقوق بشری استمداد طلبیدند که درراستای رهایی اسرای لیبرتی نشین خاصه دوفرزند برومندشان کوتاهی نکنند و رجوی را ناگزیر به دادن ملاقات و دیدار فی مابین خانواده با عضواسیربکنند امری که درعرف و منشوربین الملل بسیارمشعشع و رایج بوده است.
 

خروج از نسخه موبایل