جلوگیری از ملاقات 111 خانواده را محکوم میکنیم!

اخیرا 111 نفر از خانواده های اسرای لیبرتی درمقابل این کمپ حضور یافته وبا درخواست ملاقات با عزیزان خود که دهه هاست اسیر رجوی هستند، متحصن شدند!
این بار رجوی با کشیدن پرده های متعدد برجلوی دیدگان آنها، تلاش بر ندیدن چهره های عزیزان دربند این 111نفر کرد وچنانکه رسم متداول رجوی ازسال 1383 است، ابدا اجازه ی ملاقاتی صادر نشد!
بنظر می رسد که نماینده ی کمیساریای حاضر درصحنه نیز، با فراموش کردن وظیفه ی ذاتی وکاری خود، ابدا کمکی به برقراری این ملاقات نکرده است!
ما ضمن انتقاد شدید ازاین بی عملی کمیساریا، ازدولت عراق نیز دراین مورد گله مند بوده و میخواهیم:
1-  به انجام این ملاقات ها که حق مسلم وطبیعی هرانسانی است، توجه بیشتری شده وخانواده هایی که متناوبا درحال رجوع به عراق هستند، موفق به ملاقات با فرزندان اسیر خود شوند!
دراین مورد، ظاهرا تمسک ارگان ها ودوایر ذیربط جهانی مستقر درعراق وآلبانی، براین مسئله ی واهی است که اسرای رجوی انسان های بالغی هستند که خود ازملاقات امتناع میکنند و کمیساریا قادر نیست که آنها را به زور مجبور به ملاقات کند!
حال آنکه اگر این اسرا آزادی عمل واراده ای داشتند، هرگز حاضر نمیشدند که مقدرات خود را بی چون وچرا به رجوی که درحکم زندانبان و زمانی قاتل آنها عمل میکند، دردستگاه مغز شویی رجوی طوری ازخود بیگانه شده اند، که اطلاق انسان های بالغ وآزاد برآنها، کاملا محل شک وتردید ودراصل  نادرست است!
جای حیرت وتاسف است که باوجود استقرار نیروهای دولت عراق و نمایندگان کمیساریا درمحل،  دستگاه مغز شویی رجوی کماکان درکمال آزادی عمل میکند و درکنارآن، این دست اندرکاران عراقی و بین المللی هیچ دخالتی نمیکنند.
عجیب این است که سازمان ملل متحد که  معمولا مایل است مسئله ی حقوق بشری در کشورهای مختلف را رصد کند، ابدا توجهی به مسئله ی حقوق بشر دراین کمپ که مسلما برایش راحت تر وکم هزینه تراست، نمیکند و بدین ترتیب با بکار گیری استاندارد های دوگانه، سبب حیرت وسوء ظن هرناظر بیطرف میگردد!
2- درامر اعزام این فریب خوردگان رجوی به کشورهای امن، اشغال تراشی های زیادی ازطرف رجوی میشود. بطوری که طی سال میلادی جدید، روند انتقال آنها بسیار کند شده وبجای آن، جلساتی است که رجوی دراروپا برگزار میکند تا لیبرتی را بعنوان اقامت گاه دائمی اسرای خود برسمیت بشناساند!
ما این دغلکاری رجوی و سهل انگاری مقامات ذیربط را بشدت محکوم کرده ودربرابر خطرات جانی این اسرا درعراق نا امن هشدار میدهیم!
3- بقرار اطلاع، تنها جداشده هایی درآلبانی، قادر به تماس با خانواده های خود بوده وبقیه مانند کمپ لیبرتی، کماکان درکلاس های اجباری مغزشویی رجوی حضور می یابند ودرمیان اینها، تنها کسانی اجازه ی تماس تلفنی  و… دارند که ماهیت این تماس، اخذ اطلاعات ازداخل کشور وبنفع ودستور سازمان باشد که دراصل تماس های جاسوسی نامیده میشوند!
ما از مسئول کمیساریای عالی پناهندگان درآلبانی ودیگر ارگان های حقوق بشری میخواهیم که باین وضعیت پایان دهد و ازدولت آلبانی هم توقع داریم که با محترم شمردن حق حاکمیت خود، مانع وجود یک دولت بنام دولت رجوی دراراضی اش باشد!

گروهی از خانواده های آذربایجانی مرتبط با کمپ لیبرتی و آلبانی
ایران
خلیل محرم زاده- اصلان محرم زا ده (برادر)
میر مجید رئیسی اسکویی   – خانم فتیهه رئیسی اسکویی  (خواهر)
علی اصغر کرمی هفت چشمه – یدالله کرمی (برادر)
کریم نعلبندیان – برادر اشرفی والایی
محمدعلی لطفعلی نجد- لطفعلی نجد (پدر)
ابوالفضل شیخ بیگلو-  فرامرزشیخ بیگلو (پدر)
محمدرضا پورمهدی داوود پور مهدی (برادر)
خیراله محمد علییان – سیف اله وخانم  محمد علییان (برادروخواهر)
یعقوب بازمان ملکی- بازمان ملکی (برادر)
منصور عباسخانی-  محمد عباس خانی (برادر)
داود حیدریان – حمید ولیی (داماد)
فیروز ساعدی  – مهدی ساعدی (برادر) ویعقوب (پدر)
اسفندیار فلاحی – مرتضی فلاحی (برادر)
اشرف آوری  برادرش مهدی
مرتضی اکبری نسب- برادرش رضا
امیر ائلغمی – رحیم ائلغمی (برادر)
نیره سلطانی اهری – دکتر سلطانی اهری (برادر)
محمدتقی صالحپور- خانم صالح پور (خواهر)
ناهید سعادت – حمائل غنی زاده (مادر)
محمود سعادت – حمائل غنی زاده (مادر)
مهری سعادت – حمائل غنی زاده (مادر)
اقدس نایب اسماعیل پور- خانم نایب اسماعیل پور(خواهر)
محبوبه دباغ تبریز – عزیز دباغ تبریزی (پدر)
زهرا مهدیزاده بهتاش- کریم مهدیزاده بهتاش (برادر)
مولود  طاهری نژاد – خانم شهن طاهری نژاد (خواهر)
مریم نوجوان – پرویز نوجوان (برادر)
شهین نطاقی – ودود نطاقی (برادر)
محمد حسین دادگر اقدم – غلامحسین دال (برادر)
سید رضا تارا _ سید یوسف تارا (برادر)
اصغر فتحی- حمزه فتحی  (برادر)
حسن رهنمای آناخاتون- بیایض علی رهنمای (پدر)
یوسف خوب زمانی – معصومه خوب زمانی (خواهر)
محمد رضا قدیمی سرند – اصغر علیزاده گان (برادر)
حمید طاهری خسروشاهی – مهدی طاهری (برادر)
اصغر واحد رضایی –  اکبر واحد رضایی (برادر)
محمد علی باغبان باشی – باغبان باشی (برادر)
محسن سرداری – سردار ی (برادر)
جواد عبدی نعمت آبادی – اسد عبدی (برادر)
علی حامد رنجی- رضا حامد رنجی (برادر)
محمد رضا صدیق – قدرت صدیق (پدر)
حسین امیری پارام – محمد باقر امیری پارام (برادر)
صمد امیری پارام – محمد باقر امیری پارام (برادر)
رامین  حسن پور- حمید حسن پور (برادر)
حسن محرمی کوچه باغ — خانم محرمی کوچه باغ (خواهر)
محمد حسین خسروی دیزجی – رحیم خسروی دیزجی – برادر
محمد رضا حا جی عظیمیان – خانم حاجی عظیمیان (خواهر)
حسنعلی پور محمد روحی – علیرضا پور محمد روحی(برادر)
حسین حقیقت پور – جواد حقیقت پور  (پدر)
کریم جوانی – عباس پور وند آبادی (داماد)
مجید چوپانی – خانم طاهره چوپانی (خواهر)
محمدنصیری دغلیان- اسماعیل نصیری(برادر)
اسدالله حسین زاده حصاری- عبادالله حسین زاده حصاری (برادر)
محمد حسین قاسمی پناهی – مختار قاسمی پناهی (پدر)
گلناز تمیزی- خانم تمیزی (خواهر)
سوسن بشارت پور- خانم بشارت پور (خواهر)
ذکر علی زیبایی – جلیل زیبایی (برادر)
 

خروج از نسخه موبایل