رجوی چرا دست از سر عزیزان ما بر نمی دارد

نامه یک برادر

دیداری با علی اکبر قزوینیان در دفتر انجمن نجات استان داشتیم. ضمن خوش آمد به وی گفتگویی در رابطه با اعضای گرفتار در آلبانی انجام شد آقای قزوینیان برادر علی اصغر و مریم قزوینیان از اسرای فرقه ی رجوی می باشد که طی این سالیان هیچ ارتباطی با خانواده خود  نداشته اند و مادر این خانواده بعد ازسالها انتظار برحمت خدا رفتند. ایشان گفت با وجود اینکه من کودکی بیش نبودم ولی همواره از آن زمان تاکنون بفکر آنها هستم چرا رجوی بعد از این همه سال دست بردار نیست؟ چه هدفی دارد قصد دارد همه را به کشتن دهد؟ برایشان باور کردنی نبود با وجودی که به آلبانی منتقل شده اند هم چنان فضای اختناق و کنترل بر روی آنها اعمال گردد و بیان داشت ترس و وحشت رجوی از چیست این افراد که جوانی و عمرشان را گذاشتند دیگر از جان آنها چه می خواهد.

در این دیدار آقای قزوینیان نامه ای به برادرش نوشت و گفت انتظار دارم جواب نامه ام را بدهد و ما را از نگرانی سالهای طولانی بیرون بیاورد.ما هم ضمن قدر دانی از حضور پر رنگ ایشان در دفتر و انجمن و ابراز همدردی برای این  برادر، آرزو نمودیم  بزودی شاهد آزادی اعضای خانواده خود و تمامی اسرای دربند  فرقه ی رجوی باشیم.

 

خروج از نسخه موبایل