نامه ی گروهی خانواده های استان آذربایجان شرقی به کمیسار ی عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

بنام خدا
انتقال اسرای رجوی به نقاط دوردست را بشدت محکوم میکنیم!

برابر اطلاعات بدست آمده، گردانندگان باند رجوی گردش محدود و چند ساعته ی اسرای خود در شهر تیرانا را تحمل نکرده و با تهیه ی قلعه ای دور ازدسترس وشبیه قلعه ی اشرف برای این تیره بختان، اقدام به انتقال آنها باین قلعه ی مخوف را که” اشرف 3″ نامگذاری شده، نموده است!
هدف اصلی این انتقال، دورنگه داشتن این اسرا از دیگر انسان هاست تا بموجب آن گماشتگان وجلادان رجوی بدور از انظار عمومی هر بلایی را که خواستند بر سر آنها بیآورند!
با وجود اینکه دولت آلبانی به افراد (ونه سازمان) پناهندگی مشروط و موقتی داده بود، با این حال عملا امتیاز این پناهندگی نصیب مریم رجوی و… شد تا این افراد را بصورت اردوگاهی درآنجا جمع کرده، درخدمت خود قرار داده و آزادی های فردی شان را از دست شان بگیرد!
اما از آنجا که انحصار طلبی و تمامیت خواهی این باند جنایتکار حد و مرزی ندارد، گردش هفتگی وتماما کنترل شده ی چند ساعتی این ستمدیدگان درشهر را تحمل نکرده وبنا دارد که آنها را دوباره” بندی” سازد تا مثلا جرات اعتراض و یا استعفا را ازآنها سلب نماید!
قلعگی نمودن مجدد فرزندان ودوستان ما، آنها را بیشتر تحت شکنجه قرار خواهد داد و امکان اعتراض و اعاده ی حقوق آنها را ازبین خواهد برد!
در” اشرف 3″ صدای فرزندان ما ابدا بگوش کسی نخواهد رسید و شکنجه گران و تبهکاران باند رجوی – با توجه به ضعفی که بعضی از مقامات آلبانی دراین مورد نشان میدهند – قادر به سربه نیست کردن این قربانیان رجوی خواهند بود!
ما ضمن مراجعه به دولت های آلبانی وایران و کمیساریای سازمان ملل متحد درامور پناهندگان، خواستار توقف این انتقال بوده وتمامی بشریت ترقی خواه وانسان دوست را به یاری میطلبیم!
گروهی از خانواده های اسرای رجوی
امضاء: خانواده ها

خروج از نسخه موبایل