سوز و گداز مریم رجوی در سایت های زنجیره ای فرقه مجاهدین از ریزش نیرو

مسعود رجوی و مریم رجوی با منطق استالینیستی و فرقه گرایانه خود، من موسی دامرودی را در سال 1368 گوهر بی بدیل و مجاهد خلق و شیر آهن گوه می نامید و بعد از 28 سال عضویت در این سازمان مرا مزدور و جاسوس می نامد. تمام عمر و جوانی من برای فرقه مجاهدین به باد هوا رفته است و حال که در فضای آزاد می خواهم تنفس کنم از سوی سایت های زنجیره ای خود مزدور و خائن قلمداد می شوم. فرقه مجاهدین در سایت های اینترنتی خود داد و فغان سر داده که چرا من در اعلام جدایی خودم گفته ام برای نجات سایر قربانیان باقی مانده در زندان اشرف 3 در آلبانی و روشنگری برای نسل جوان از ماهیت فرقه مجاهدین خلق تلاش خواهم کرد. آیا نباید تلاش کنم؟
این فرقه بعداز خفقان گرفتن و سکوت چند هفته ای، یکباره یادش افتاده که باید بر علیه من اراجیفی بگوید. فکر کنم که تازه بعداز ضربه خوردن از کما در آمده است. ولی من از این فرقه منفور و زهوار در رفته یک سئوال دارم: ممکن است شما اعلام کنید که کی در مناسبات شما مزدور نیست تا ما بدانیم؟؟
شما، مسعود رجوی و مریم رجوی، که دم از شرف میزنید، از کدام شرف سخن می گویید؟ شرف مبارزه با خانواده؟ ننگ برشما و شرفتان.
شما ای فرقه مجاهدین! که هر انسان آزاده ای را مزدور می خوانید. مزدور رهبرتان است که برای رسیدن به قدرت دست به هر خیانت و جنایتی میزنید و در آن کوتاهی نکرده اید از صدام گرفته تا آمریکا که نوکری و وطن فروشی میکنید.
بله من به این افتخار می کنم که خودم تصمیم می گیرم و آقا و خانم بالا سر ندارم.
من به خانواده ام افتخار میکنم تا بسوزد هر کسی که نمی تواند ببیند. و سوزش شما هم از همین جا است که من دیگر فریب شگرد های مختلف شما را بعد از 28 سال نخوردم. شما که برای نیروهای خودتان در بیرون از مناسبات مزدور استخدام می کنید که برای شما خبر چینی کنند.
یک سئوال دیگر هم از مسعود رجوی در قبر و مریم رجوی در حوض دارم که چرا تا نفرات از شما کور کورانه اطاعت میکنند گوهر بی بدیل هستند؟ اما تا از شما جدا می شوند، یکباره مزدور می شوند؟ من نمیدانم این سازمان مجاهد پرور است یا سازمان پرورش مزدور وزارت اطلاعات رژیم؟ با این حساب آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی! چه تضمینی است که شما خودتان مزدور وزارت اطلاعات نباشید؟
موسی دامرودی

خروج از نسخه موبایل