تشکر و اعلام حمایت خانواده ها از برنامه انجمن نجات در آبادان

بدنبال برگزاری همایش موفقیت امیز انجمن نجات خوزستان درشهر ابادان که با استقبال پرشکوه و بی سابقه خانواده های ساکن ابادان و خرمشهر در ماه مبارک رمضان برگزار گردید. روز بعد خانواده های شرکت کننده درتماس های جداگانه با دفتر انجمن نجات خوزستان از زحمات سالیان اعضای انجمن نجات خوزستان در برگزاری این مراسم بخصوص اینکه با تلاش فراوان زمینه گفتگوی تصویری ما با اعضای جداشده در آلبانی را فراهم کردند تشکر ویژه کرده وتاکید کردند که شرکت بیسابقه خانواده ها دراین مراسم نشان دهنده همبستگی واتحاد عمل خانواده های اعضای تحت اسارت سازمان مجاهدین خلق با اعضای انجمن نجات ودوستان جداشده بازگشتی درراستای نشان دادن عزم جزمشان برای ادامه مبارزه افشاگرایانه وازادی اعضای دربند این سازمان است.
خانواده ها طی این تماس ها عنوان نمودند از اینکه اعضای انجمن بفکر خانواده ها هستند و از وقت خود و خانواده هایشان برای کمک به خانواده ها می گذرند برایشان بسیار ارزشمند است. و این تلاش خالصانه اعضای انجمن نجات واحساس مسئولیتشان درقبال دوستان سابق به انها انگیزه صدچندان می دهد. خانواده های شرکت کننده ضمن دادن پیشنهادات مثبت خواهان ادامه این مراسم ها که باعث اتحاد عمل بیشتر خانواده ها می گردد شدند و از دیگر خانواده ها دعوت کردند ضمن تشکیل یک کمپین گسترده وقدرتمند شرایط را برای آزادی هرچه زودتر اعضای تحت اسارت فراهم سازند. اعضای انجمن ضمن تشکر متقابل از خانواده ها و ابراز لطف و محبت انها تاکید کردند که اعضای انجمن نجات بمثابه اعضایی که خودشان سالیان با پوست واستخوان دوران سراسر تاریک و تلخ مناسبات مجاهدین خلق را تجربه کرده اند از همان روز اول جدایی سوگند خوردند که تا ازادی تمامی دوستانشان لحظه ای از پای ننشینند وبا تمامی وجودشان علیرغم تمامی تبلیغات مسموم سران این سازمان که نشان دهنده عجز وناتوانی انها درقبال افشاگری انهاست این مسیر که رضای خدا وخانواده ها را بدنبال دارد را ادامه دهند. اعضای انجمن خطاب به خانواده ها تاکید کردند با این عزم جزم واراده سترگ شما فرقه مجاهدین خلق چشم اندازی جز فروپاشی محتوم ندارد و روز ازادی اسیران دربند چندان دور نیست.

خروج از نسخه موبایل