کوتاه اما تامل برانگیز

نامه شماری از خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک به رییس جمهور آلبانی

عرض ادب و احترام خدمت آقای ایلیرمتا رییس جمهور آلبانی
درمعرفی خود کفایت میکند که بگوییم ازقربانیان تروریسم رجوی هستیم. شماری از خانواده های دردمند و چشم انتظار از استان گیلان هستیم که هریک عضوی یا اعضایی ازخود دراسارت فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق داریم.
بعضی از عزیزان ما دردرون تشکیلات سیاه ومافیایی رجوی متاثر از فشارهای روحی و روانی و چه بسا جسمی، ناگزیرمتوسل به خودکشی شده اند یا که دراثرعدم رسیدگیها وچکاپ پزشکی با بیماریهای مزمن ولاعلاج به کام مرگ رفتند یا که شماری دیگر بطرز مشکوک و غیرقابل باور بواسطه جوخه های مرگ مریم رجوی سربه نیست شدند.

جناب اقای ایلیرمتا
مابعد انتقال عزیزانمان ازعراق به آلبانی انتظار تمهیدات و تسهیلاتی در اجرای پروژه دیدار با اسیران خود درکشور شما بودیم نه اینکه درتایید سازمان تروریستی مجاهدین به محوریت مریم رجوی، شاهد حضور شما در زندان مانز که مورد استقبال شایان رجویها برفرش قرمز قرارگرفت، باشیم.
راستی شما میدانید ویا اینکه بخاطرمنافع زود گذرسیاسی خاصه مالی پشت گوش انداخته اید که آن فرش قرمز زیر پایتان بوی خون میدهد که متاسفانه مریم رجوی درنمایش انجام شده وجهه شما را به بازی گرفته است.
قبلتر از شما صدام وعوامل استخبارات ومخابرات عراق به دعوت رجوی بر روی آن قدم گذاشتند ومدفون شدند. اخیرا هم رودی جولیانی وجان بولتون ودیگرجنگ طلبان حامی جنگ وتحریم علیه مردمان ایران زمین ازآن فرش قرمزخونین گذشتند که عجالتا شکست وبرکناری بولتون ازمقام مشاورامنیت ملی دولت ترامپ را درپی داشت.

جناب رییس
آزموده را آزمودن خطاست. درست است که آلبانی کوچک و فقیر و در عین حال فاقد منابع زیر ساختی اقتصادی است ودرجنوب شرق اروپا بدنبال عضویت دراتحادیه اروپا است که با آویزان شدن به امریکا ودرگذرازفشارهای مالی ومعیشتی موجود، نفسی تازه کند. اما به چه قیمت؟!
درعوض ما خانواده های دردمند و چشم انتظار ولو برای رهایی عزیزانمان خط قرمز داریم وازآن عدول نمی کنیم وشرافت خودمان را به تاراج نمی گزاریم وفقط به خدا تکیه زده ایم.

ما انسانهای باورمندی هستیم. ما به معجزه خدا (ید الله فوق ایدیهم ) اعتقاد داریم که روزی نه چندان دورکابوس چندین ساله رجویها تمام خواهد شد و خود به آرامش خواهیم رسید وآنوقت سیاهی است که به ذغال می ماند.

تنظیم از: دقتکار

خروج از نسخه موبایل