پیام تسلیت انجمن نجات اصفهان به خانواده صابری

متاسفانه باخبر شدیم حاجیه خانم اقدس میرزایی دمنه مادر عقیل صابری که مدت بیست سال اسیر فرقه بدنام مریم رجوی جنایتکار میباشد به دیدار حق شتافت .

طی سالیان گذشته این مادر دردمند بارها به پشت درب اشرف مراجعه کرد تا شاید سران جنایتکار فرقه رجوی دلشان بسوزد وساعتی عقیل را برای دیدار مادرش بیاورن، ولی افسوس که این فرقه فقط اسم آزادی خواهی را یدک می کشد
باشد تا در روز واپسین بساط این فرقه از البانی توسط همین خانواده ها و جداشدگان جمع شود .
ما برای این مادر گرامی از خداوند رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل را خواستاریم .
سعیدی

خروج از نسخه موبایل