چرا مجاهدین اجازه هیچ گونه تماسی با برادرم محمد علی پروا نمی دهند؟

درخواست کمک آقای فرامرز پروا از نماینده بهداشت جهانی در ایران

شکایت و درخواست آقای فرامرز پروا به نماینده سازمان بهداشت جهانی درتهران درخصوص بررسی آخرین وضعیت برادرش محمدعلی پروا اسیر درفرقه مجاهدین ساکن کشور آلبانی .

خروج از نسخه موبایل