پیام تسلیت انجمن نجات تهران به خانواده ی محترم آق آتابای

امروز صبح در کمال تأسف و تأثر خبر درگذشت نابهنگام خانم آی سلطان سارلی، مادر حمید محمد آق آتابای عضو گرفتار در فرقه رجوی در آلبانی، را دریافت کرده و در شوکی عمیق فرو رفتیم.

او از مادران فعال در انجمن نجات نمایندگی استان گلستان بود که به غیر از ارتباط با فرزند خواسته دیگری نداشت. او بارها و بارها برای مجامع بین المللی و ارگان های حقوق بشری و همچنین مقامات دولت آلبانی نامه نوشت و از آنان استمداد طلبید تا موانع بر سر راه ارتباط با فرزند را برطرف نمایند.

حمید محمد آق آتابای در خلال جنگ ایران و عراق اسیر نیروهای عراقی شد. در یک هماهنگی با مجاهدین خلق شرایط اردوگاه را سخت و طاقت فرسا کردند و سپس مسئولین فرقه رجوی از جمله مهدی ابریشم چی وارد شده و با وعده اعزام به اروپا افرادی که جانشان به لبشان آمده بود را به قرارگاه اشرف برده و در برابر عمل انجام شده قرار دادند.

جدایی 35 ساله مادر از فرزند بالأخره با فوت مادر به پایان رسید دریغ از اینکه رهبران سیاه دل فرقه رجوی امکان یک ارتباط ساده یا حتی یک نامه را فراهم نمایند.

طی این سالیان پدر و خواهر حمید محمد آق آتابای نیز به دیار باقی شتافتند و علیرغم تلاش های خستگی ناپذیر هرگز موفق به ارتباط با عزیز گرفتار خود در فرقه رجوی نشدند.

انجمن نجات تهران مصیبت وارده را به خانواده آن مرحومه، خصوصا آقای محمد آق آتابای مسئول محترم و پرتلاش انجمن نجات نمایندگی استان گلستان تسلیت گفته و برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل آرزو دارد.

خروج از نسخه موبایل