درخواست اکبر مرادی از نماینده سازمان جهانی بهداشت در آلبانی

آقای اکبر مرادی در این نامه از نماینده سازمان جهانی بهداشت درخواست رسیدگی به وضعیت فعلی برادر اسیرش هوشنگ مرادی داشته و خواستار بررسی وضعیت جسمی برادرش بخصوص در شرایط کرونایی اخیر شده است .

آقای اکبر مرادی برادر هوشنگ مرادی
آقای اکبر مرادی برادر هوشنگ مرادی

خروج از نسخه موبایل