درخواست آقای افضلی از نخست وزیر کشور آلبانی

آقای اردشیر افضلی برادر مسعود افضلی می باشد . مسعود افضلی که بیش از سه دهه است اسیر دست فرقه رجوی می باشد و خانواده اش طی این سالیان در بی خبری از وضعیت فرزندشان به سر می برند . پس از انتقال این فرقه به کشور آلبانی آقای اردشیر افضلی طی نامه ای به نخست وزیر این کشور درخواست کمک نموده تا بتواند حد اقل خبری از وضعیت برادرش بدست آورد.

خروج از نسخه موبایل