درخواست خانم الهام مرادی آزاد از نماینده بهداشت جهانی در آلبانی

خانم الهام مرادی آزاد خواهر مجتبی مرادی آزاد (رضا مرادی) می باشد که نزدیک به 25سال است از برادرش اطلاعی ندارد.

 اکنون نیز با توجه به همه گیری بیماری کرونا بیش از پیش نگران سلامتی برادرش است که اسیر دست فرقه رجوی است. از این رو از نماینده جهانی بهداشت  درخواست کمک نموده تاشاید بتواند خبری از برادرش بگیرد .

 

خروج از نسخه موبایل