نامه فاضل فرهادی به دادستان دیوان کیفری بین المللی

آقای کریم اسد خان دادستان محترم دیوان کیفری بین المللی

من فاضل فرهادی هستم. زمان جنگ ایران و عراق برای دفاع از وطنم به خدمت سربازی رفتم و در جنگ اسیر نیروهای عراقی شدم و مرا به اردوگاه عراق منتقل کردند. سازمان مجاهدین در آن زمان برای جذب نیرو به ردوگاه عراق تردد داشت و با وعده های دروغین و فریب مرا به پادگان اشرف در عراق منتقل کردند. یک سالی نگذشت که ماهیت سازمان مجاهدین در پادگان اشرف برای من روشن شد.

من شاهد بودم که چگونه سازمان مجاهدین با اعضای خود برخورد خشن و تند می کند. در پادگان اشرف من آزادی نداشتم و مرا چندین سال در یک حصار بسته نگه داشته بودند. از سازمان مجاهدین درخواست کردم که می خواهم بدنبال زندگی خود بروم ولی سران سازمان مجاهدین مرا کتک زدند و به من بد و بیراه گفتند. یک بار اقدام به فرار کردم که متاسفانه توسط سازمان مجاهدین دستگیر شدم و مرا شکنجه کردند و به من گفتند اگر یک بار دیگر اقدام به فرار کنی تو را زنده بگور خواهیم کرد و من مجبور شدم رنج و عذاب را در سازمان مجاهدین تحمل کنم .

آقای کریم اسد خان

سازمان مجاهدین اعضای خود را شکنجه می کند. آنها را شستشوی مغزی می دهد و هر گونه آزادی را از آنها سلب کرده است. من از سازمان مجاهدین خشونت طلب شکایت دارم و از شما می خواهم به شکایت من رسیدگی کنید. امیدوارم در آینده نزدیک رهبران سازمان مجاهدین را در دادگاه های بین المللی پشت میز محاکمه ببینم .

با تشکر از شما

فاضل فرهادی – ایران

خروج از نسخه موبایل