تشکر خانواده های چشم انتظار استان البرز از بتول سلطانی در افشای ماهیت فرقه رجوی

مهناز رمضانی و زینب مرادی از اعضای فعال انجمن نجات البرز، به نمایندگی از مادران و خواهران چشم انتظار این استان از شهامت و مقاومت خانم بتول سلطانی و همراهانش در برابر تهدیدها، دسیسه ها و رفتارهای غیرانسانی عوامل فرقه رجوی تقدیر و تشکر کردند. ایشان در پیامی خطاب به بتول سلطانی حمایت خود را از ایشان اعلام کردند و ساعت ها پایداری او و همراهانش در برابر مزدوران رجوی که از جان مایه گذاشتند و با پایمردی باعث رسوایی هر چه بیشتر فرقه شدند را ستودند.

خانم ها مهناز رمضانی و زینب مرادی

خروج از نسخه موبایل