فرماندهان من سناریوی بدرقه مرا از قبل چیده بودند

un .

.

!!

.

.

.

خروج از نسخه موبایل