قانون مداری تاکتیکی و قهرمان سازی، پروژه های تبلیغاتی مجاهدین

اخیرا مسعود رجوی در پیامی اعلام کرد که آنها حا ضرند د رهر دادگاه بین المللی حاضر شوند. اگر کسی سابقه دروغگویی رجوی را ندارند و تنها به این پیام توجه کند ا ز این همه شفاف سازی و قانون مداری یک نیروی سیاسی به تعجب و یا تحسین وادار خواهد شد.

تا اینکه این روزها که خانواده محمدی به عراق رفته اند و بر دو نکته پای می فشارند که سمیه و محمد زیر سن قانونی به عراق برده شده اند ودر آنجا توسط مجاهدین آموزش نظامی دیده شده اند و هر دو خواهان باز گشت به کانادا بود ه اند. در این مورد محمد که در 15 سالکی به عراق برده شده به صراحت در کشور آزادی مانند کانادا می گوید از همان روز اول گفتم می خواهم بر گردم به من اجازه ندادند. گفتند ورقه امضا کرده ای.

آنها می گویند که سمیه را به بیرون از اشرف بیاورید و اجازه بدهید وی خودش تصمیم بگیرد که در فرقه اسارت فکری آن در اشرف بماند و یا می خواهد مستقل و آزاد زندگی کند.

ولی چرا سمبه از اشرف بیرون نمی رود؟

نکند سمیه جا نشین مریم هست وکسی نمی داند؟. قهرمانی که قرار است یک تنه مجاهدین را پیروزکند. و یا یک نیرنگ تازه و سو استفاده از یک جوان برای انحراف اذهان اسرای اشرف که فکر کنند حضور آنها در اشرف در سال 2008 در چند ماهگی انتخابات آمریکا راس خبرهای انتخابات آمریکا هست.

سمیه مسلما نمی داند الان در چند کیلومتری وی دهها عضو مجاهدین باسابقه بیشتر از وی در تیف و کردستان عراق هستند که دولتها برای جان آنها اهمیتی قائل نیستند. رقتن کاردار کانادا به اشرف بدلیل مسولیتی است که دولت کانادا در در مورد سلامتی جان پدر ومادر سمیه به عنوا ن شهروند کانادا احساس می کند و نه سمیه که بارها اعلام کرده اند هیچ مسولیتی در مورد وی ندارند. جان سمیه و سمیه ها نه برای رجوی ارزش دارد و نه برای دولت ایران و آمریکا و عراق و اروپا. فقط بستگان نزدیک هستند که دل نگران این افراد هستند.

در حضور افسران آمریکایی که ما تحت نظر آنها هستیم حرفهای من را بشوند.

رجوی – ضد قهرمان – و ترک سیاست و قانون

مردم ایران سالهاست که از فاز قهرمان سازی و قهرمان پروری عبور کرده است. یکی از دلایل شکست اپوزیسیون وابسته و نفی رجوی توسط مردم ایران همین قهرمان سازی های دروغین نظیر مسعود و مریم رجوی است که خودشان تا کنون در یک عملیات نظامی نبوده اند و د انش آنرا هم ندارند ولی در روزنامه ها یشان از مریم یک نابغه نظامی که د رمورد طراحی تانک نظر می دهدمی سازند.. در دنیای امروزه که علم چنان به شاخه های مختلف تقسیم شده است دیگر امکان ندارد که کسی در همه زمینه ها از رهبری تا سیاسی و نظامی و آشپزی دانش در سطع تخصصی داشته باشد. البته مجاهدین ادعا می کنند که یک استثنا هستند و مریم استثنا دیگری در درون مجاهدین.

البته استثنا یی از خلقت ناقض یک جریان.

مگر خانه خاله است که بروید؟ کجا؟ مسعود و مریم شما بایستی پاسخگوی تمامی جنایات و ستمی که به تک تک مجاهدین و هوادارا نشان و مردم ایران کردید پاسخ بدهید.

خروج از نسخه موبایل