خانواده هایی که فریاد هایشان بی پاسخ مانده است – قسمت دوم

… بیش از سه هزار نفر هنوز در قرارگاه اشرف زندگی می کنند. خانواده های عده ای از آنان و همچنین شماری از کسانی که موفق به ترک این اردوگاه شده اند می گویند مسئولان مجاهدین، افراد را بزور در اردوگاه نگه داشته اند و حتی به آنها اجازه دیدار به خانواده هایشان را نمی دهند…

دانلود خانواده هایی که فریاد هایشان بی پاسخ مانده است – قسمت اول
دانلود خانواده هایی که فریاد هایشان بی پاسخ مانده است – قسمت دوم

خروج از نسخه موبایل