بتول رجایی میخواست حق خواهر مریم را از حلقوم ما بیرون بکشد!؟

دوران واحد های راه گشایی بود. منظور اعزام واحد های تروریستی به داخل و ریختن خون مردم بی گناه توسط دستور مستقیم شخص رجوی. تعداد اندکی در مقر باقی مانده بودیم چند نفری در ارکان بودیم و چند نفری مخالف خط و خطوط تیم های عملیاتی.
به آنها می گفتند سوژهای مشکوک و مورد دار که آنها بیگاری می فرستادند. یکی از روزها در مقر مشغول کار بودیم به ما ابلاغ کردند بعد از ظهر در سالن غذاخوری نشست برگزار می شود بعد از ظهر همان روز در سالن حاضر شدیم طولی نکشید بتول رجایی وارد سالن شد میکروفن را در دست گرفت بدون مقدمه شروع کرد به فحش های رکیک به ما که در سالن نشسته بودیم. در ادامه گفت بچه ها دارند به عملیات می روند و ماموریت خود را انجام می دهند و روی خواهر مریم را سفید می کنند، آنوقت شما در مقر می خورید و می خوابید. شورای رهبری تا صبح خواب ندارد کارهای عملیات را دنبال می کند شما چه ارزشی در سازمان دارید حیف نان و آبی که سازمان به شما می دهد چرا درخواست نمی کنید در عملیاتها شرکت کنید.
این زن یک دریده ای بود و چپ و راست پاچه می گرفت و می گفت حق خواهر مریم را از حلقومتان بیرون می کشم. حق خواهر مریم در حلقوم ما گیر کرده بود این خانم می خواست از حلقوم ما بیرون بکشد در عملیات ها بایستی شرکت می کردیم کشته می شدیم که روی خواهر مریم در مقابل برادر مسعود سفید شود.
در پایان نشست به تمام حاضرین ابلاغ کرد که همین الان درخواست عملیات را می نویسید و به من می دهید هر کسی درخواست ننویسد مجاهد نیست و بایستی از سازمان بیرون رود ما هم گفتیم باشد طلب شما. باش تا صبح دولتت بدمد.

خروج از نسخه موبایل